Annog perchnogion cŵn Gwynedd i fod yn gyfrifol

Dyddiad: 08/04/2020
BawCi_Dog

Wrth i ni i gyd wynebu cyfnod heriol a’r amser yr ydym yn ei dreulio y tu allan wedi ei gyfyngu, mae’n bwysicach nag erioed fod pob un ohonom yn cymryd cyfrifoldeb am ein amgylchedd yn lleol.

 

Dyna pam fod Cyngor Gwynedd yn annog perchnogion cŵn i sicrhau eu bod yn glanhau ar ôl eu hanifeiliaid anwes ac yn chwarae eu rhan i sicrhau fod cymunedau Gwynedd yn llefydd saff a dymunol.

 

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd: “Rydan ni’n byw trwy gyfnod anodd iawn, ac mae cael mynd allan am dro efo’r ci yn siŵr o fod yn gysur i nifer o berchnogion.

 

“Fel perchennog ci fy hun, dw i’n gwybod faint o lawenydd all ci ddod i’r cartref. Mae cŵn yn aelodau gwerthfawr o’r teulu sy’n gwneud cyfraniad mawr i lesiant eu perchnogion.

 

“Ond gyda hynny fe ddaw cyfrifoldeb, a thra bo’r rhan fwyaf o bobl yn gwneud eu gorau i gadw’r strydoedd yn lân yn ystod yr argyfwng Coronafeirws, mae ambell berchennog anghyfrifol yn creu poendod.

 

“Yn benodol, mae ein tîm gorfodaeth stryd wedi cael cwynion am rai llwybrau cyhoeddus a lonydd glas. Gofynnwn ar berchnogion i ymddwyn yn gall – does dim esgus i beidio glanhau ar ôl eich ci.

 

“Felly gofynnwn ar berchnogion i wneud yn siŵr eu bod yn ymddwyn yn gyfrifol. Mae nifer o finiau pwrpasol ar gael ger llwybrau cyhoeddus ac mae posib hefyd i daflu bagiau baw ci ym miniau cyhoeddus eraill.”

 

Mae llawer o gŵn wedi eu heintio â pharasit a all fod yn niweidiol i bobl, yn enwedig plant. Toxocariasis ydi afiechyd o ganlyniad i wyau toxocara yn cael eu trosglwyddo o gŵn i bobl drwy faw cŵn neu bridd heintus. Fe all yr haint arwain at waeledd difrifol a hyd yn oed colli golwg.

 

Yng Ngwynedd mae hi’n drosedd i fethu â glanhau ar ôl ci sydd wedi baeddu. Mae hefyd yn drosedd i fynd â chŵn i ardaloedd chwarae plant penodedig, meysydd ysgol, caeau chwaraeon a rhai lan-moroedd (Ebrill-Medi). Mae troseddwyr yn atebol i dderbyn y ddirwy osodedig o £100, gyda methiant i’w dalu yn arwain at bosibilrwydd o wŷs llys a dirwy o £1,000.

 

I adrodd am bryder penodol am broblem baw ci, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/bawci

 

Gallwch hefyd ebostio gorfodaethstryd@gwynedd.llyw.cymru neu os nad oes gennych fynediad i’r we, cysylltwch gyda ni ar y ffôn ar 01766 771000 – ond byddem yn nodi fod nifer galwadau yn uwch na’r arfer ac mae’r amser disgwyl yn hirach o’r herwydd.