Pontio'r cenedlaethau yn Nefyn wrth ddathlu'r Pasg

Dyddiad: 12/04/2019
Plas Hafan

Mae rhai o ddisgyblion Ysgol Nefyn wedi bod ar helfa wyau Pasg arbennig yng Nghartref Plas Hafan yn ddiweddar fel rhan o brosiect Pontio’r Cenedlaethau Cyngor Gwynedd a Phrifysgol Bangor.

Roedd trigolion a staff Plas Hafan yn y dref wedi cuddio nifer o wyau Pasg yn yr adeilad i’r plant cael darganfod, ac wedi addurno’r adeilad gydag addurniadau lliwgar hefyd. Gosodwyd pawennau papur ar lawr y cartref a oedd yn arwain i wahanol ystafelloedd.

Cafodd y plant help i ddilyn y pawennau gan y gwningen Pasg, a oedd yn eu tywys o ystafell i ystafell ac felly roedd pob trigolyn y cartref yn cael y siawns i weld y plant yn cael hwyl wrth geisio darganfod y wyau Pasg.

Gwobrwywyd y plant ar ddiwedd yr helfa drwy dderbyn wyau Pasg yr un gan y gwningen Pasg, a hefyd cael y cyfle i ganu gyda rhai o drigolion y cartref.

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros oedolion, Iechyd a Llesiant: “Braf yw gweld y cynllun hwn yn parhau i fynd o nerth i nerth – a diolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o’r gwaith, dwi’n siŵr bod pawb wedi cael llawer o hwyl ar y diwrnod.

“Mae cynlluniau fel hyn sydd yn rhan o brosiect Pontio’r Cenedlaethau yn ofnadwy o bwysig o ran magu hyder ac i greu awyrgylch unigryw o ran dysgu pethau.

“Mae’n ffordd wych o wireddu ein gweledigaeth i ddod a’r genhedlaeth hŷn a’r genhedlaeth iau at ei gilydd gan weld y gwerth positif i bawb o wneud hynny.”

Mae’r cysylltiad rhwng Ysgol Nefyn a Phlas Hafan yn un agos, gyda’r disgyblion yn ymweld â’r cartref yn wythnosol erbyn hyn.

Meddai Alan Jones, Pennaeth Ysgol Nefyn: “Mae’r ysgol a Phlas Hafan yn frwdfrydig iawn o ran parhau i gyd-weithio er budd trigolion y cartref, y disgyblion a hefyd y gymuned.

 “Mae’n gynllun sydd wedi dechrau ers sawl blwyddyn bellach, ac rydym yn ymfalchïo’n fawr iawn ynddo.

“Mae’r profiad yn un amhrisiadwy i’r plant, ac rydych yn gweld eu bod yn mwynhau mynd yno i siarad efo’r trigolion. Dwi’n meddwl ei fod yn bwysig iawn i gymuned Nefyn.”

Dywedodd Elizabeth Rowlands, un o drigolion Plas Hafan: “Maen nhw’n dod yma’n reit aml i ganu ac i chwarae gemau. Maen nhw wrth eu bodd yn dod yma dwi’n meddwl.”

Ychwnaegodd Helen Aspden ac Eirian Jones, sydd yn gweithio’n Plas Hafan: “Mae’r staff wedi bod yn wych drwy'r wythnos yn gwneud y pawennau a’r addurniadau. Mae’r trigolion wrth eu bodd ac yn sgwrsio am ddyddiau. Maen nhw’n edrych ymlaen at weld y plant yn dod i Blas Hafan.

“Diolch i bawb o’r tîm, mae pawb wedi cyd-weithio’n grêt i wneud y digwyddiad hwn yn un llwyddiannus i bawb.”

Mae Prosiect Pontio’r Cenedlaethau yn gynllun a gyllidir trwy Gronfa Gofal Integredig sydd wedi’i selio ar y rhaglen ‘Hen Blant Bach’, ac sydd yn cynnal cynlluniau peilot sy’n dod a’r ddwy genhedlaeth at ei gilydd.