Menter lwyddiannus rhwng Ysgol Llanystumdwy ac Amgueddfa Lloyd George

Dyddiad: 09/04/2019
gwerthu daffodils

Yn ddiweddar bu disgyblion Ysgol Llanystumdwy yn brysur iawn yn gwerthu Cennin Pedr yn Amgueddfa Lloyd George cyn Sul y Mamau.

Roedd y diwrnod yn ffrwyth ymdrechion a ddechreuwyd yn ôl yn ystod tymor yr hydref pan ddaru’r plant blannu dros 200 o fylbiau Cennin Pedr yn nhir yr Amgueddfa. Darparwyd y bylbiau drwy haelioni Canolfan Garddio Bryncir.

Ymunwyd Aled Hughes o BBC Radio Cymru gyda hwy’r pryd hynny, ac fe gafodd y plant cyfle i gymryd rhan yn ymgyrch Plant Mewn Angen Aled i hel 10,000 Pawen Lawen. 

Pum mis yn ddiweddarach a gyda’r gwanwyn bellach wedi cyrraedd, fe aeth y plant yn ôl i ardd yr Amgueddfa i bigo’r Cennin Pedr a oedd wedi blodeuo erbyn hyn. Wedi cwblhau’r gwaith casglu fe roddwyd y blodau mewn hancesi papur deniadol a’u haddurno ar gyfer eu gwerthu i’r cyhoedd.

Yn ogystal â datblygu eu sgiliau garddio fe gafodd y disgyblion cyfle i ddatblygu eu sgiliau cyfrifeg hefyd, gyda’r Amgueddfa yn gadel iddynt ddefnyddio’r til ar gyfer y siop ‘pop up.’ Ar ôl talu am y deunyddiau gwnaethpwyd £43.50 o elw i’r ysgol.

Bydd y plant yn dychwelyd i’r Amgueddfa ym Mehefin fel rhan o ddigwyddiad ‘Diwrnod Meddiannu – Kids in Museums,’ sef diwrnod lle mae Amgueddfeydd, galerïau, tai hanesyddol, archifau a safleoedd treftadaeth yn gwahodd pobl ifanc i gymryd drosodd swyddi’r oedolion.

Meddai Cathryn Davey, Pennaeth Ysgol Llanystumdwy: “Mae hwn wedi bod yn gyfle gwych i'r plant cael dysgu a datblygu nifer o wahanol sgiliau. Maent yn awr yn rhoi’r sgiliau hyn ar waith drwy ail-gynllunio gardd yr ysgol, ac mi fydd yr arian a wnaed drwy’r fenter yn ddefnyddiol iawn ar gyfer prynu hadau a deunyddiau eraill. 

“Rydym wedi mwynhau bod yn rhan o'r fenter yn fawr iawn ac yn edrych ymlaen i gael mynd yn ôl ym mis Mehefin fel rhan o ddigwyddiad Diwrnod Meddiannu.”

Meddai Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros ddatblygu’r Economi a Chymuned: “Braf i’w clywed am lwyddiant y fenter bach hon rhwng Ysgol Llanystumdwy ac Amgueddfa Lloyd George. Mae’n amlwg bod y plant wedi mwynhau eu hunain yn ddirfawr ac wedi datblygu amryw o sgiliau yn y broses hefyd.

“Mae’n wych clywed bydd yna cyfle pellach yn o fuan i’r disgyblion cael dychwelyd i’r Amgueddfa fel rhan o Ddiwrnod Meddiannu. Mae hwn yn gyfle unigryw i bobl ifanc cael y profiad o weithio mewn amgueddfa, ac i ennyn y teimlad o berchnogaeth dros eu treftadaeth a’u hamgueddfa leol.

“Dwi’n siŵr bydd y plant wrth eu boddau yn cael mynd ôl i’r Amgueddfa.”

Llun: Rhai o ddisgyblion Ysgol Llanystumdwy yn gwerthu Cennin Pedr yn Amgueddfa Lloyd George