Canmoliaeth i arwyr cymunedol

Dyddiad: 25/04/2019
ProstateCymru

Mae elusen genedlaethol wedi talu teyrnged i griw o gynghorwyr Gwynedd am eu gwaith caled i godi ymwybyddiaeth ac arian.

Yng ngwobrau Prostate Cymru, enwebwyd yr aelodau etholedig ar gyfer gwobr Tîm Codi Arian y Flwyddyn am eu hymgyrch Trôns Dy Dad.

Er na fu iddynt ennill y brif wobr, cafwyd clod am godi £8,000 – a chyn bwysiced am godi ymwybyddiaeth – o gyflwr sy’n effeithio un o bob wyth o ddynion Cymraeg a sy’n lladd 11,000 o ddynion ym Mhrydain yn flynyddol. Cyflwynwyd tystysgrif iddynt yn ystod y seremoni gan yr arwyr rygbi Cymreig Eddie Butler a Bob Norster. 

Mae’r criw wedi trefnu’r gweithgareddau canlynol:

  • Diwrnod Hwyl ‘Trôns Dy Dad yng Nghaernarfon gyda cerddoriaeth fyw, stondinau a bwyd;
  • Dwy daith gerdded noddedig – o amgylch y castell ac ar hyd y Foryd yng Nghaernarfon;
  • Noson rasio yn Copa, Caernarfon;
  • Stondin elusennol yn sêl cist car Mona;
  • Pacio bagiau mewn archfarchnad.

Roedd cael mynd i ginio llysgennad a seremoni wobrau Prostate Cymru yn fraint, yn ôl y Cynghorydd Roy Owen.

Dywedodd: “Roedd yn ddiwrnod bendigedig a roeddwn yn falch iawn pan ddaeth ein henwau a logo Cyngor Gwynedd i fyny ar y sgrin i bawb i’w weld.

“Roedd yn gyfle i ddweud wrthyn nhw am y diwrnod hwyl a gynhaliwyd nol ym mis Medi a fod mwy na 70 o bobl, gan gynnwys tîm o nyrsys wroleg, wedi cymryd rhan yn y teithiau cerdded.

“Rydan ni wedi dechrau trefnu’r diwrnod hwyl nesaf sydd i’w gynnal ar 31 Awst a ‘chwaneg o ddigwyddiadau eraill drwy gydol y flwyddyn. Rydan ni’n ddiolchgar iawn i’r gymuned leol am eu cefnogaeth.”

Mae codi ymwybyddiaeth o gancr prostad, a gwaith Prostate Cymru, yn agos at galon y Cynghorydd Dilwyn Lloyd. Meddai: “Bu farw fy nhad o gancr prostad 20 mlynedd yn ôl. Roedd yn wael iawn, dydw i erioed wedi gweld clefyd mor greulon er i mi weithio ym maes iechyd geriatrig am flynyddoedd.

“Rydw i’n meddwl ei bod yn bwysig i ni godi ymwybyddiaeth ohono, fel bod mwy o ddynion yn cymryd gwell gofal o’u hunain ac yn mynd i weld y doctor os ydynt yn poeni fod rhywbeth o’i le. Rydan ni’r Cymry yn fwy tebygol o ddioddef o’r math yma o gancr – bydd un o bob wyth o ddynion Prydain yn dioddef ohono ond mae’r tebygolrwydd yn uwch i ddynion Cymreig, mae o’n rhywbeth geneteg.

“Roeddwn i hefyd yn awyddus i gefnogi Prostste Cymru oherwydd y gwaith da mae’n nhw’n ei wneud. Yn y gorffennol roedd rhaid i ddynion o Gymru fynd i Loegr i gael triniaeth os oeddynt yn datblygu’r math yma o gancr. Ond ers sefydlu’r elusen fwy na 15 mlynedd yn ôl mae arian wedi ei godi er mwyn gwneud yn siŵr bod modd cael triniaeth yn agosach i adra.”

Y cynghorwyr eraill sydd wedi bod yn rhan o’r ymgyrch yw: Jason Parry, Peter Garlick, Stephen Churchman, Kevin Morris Jones ac Elwyn Jones. 

Cadwch lygaid am fwy o weithgareddau codi arian Trôns Dy Dad – chwiliwch am yr achos ar Facebook neu cysylltwch ag unrhyw un o’r criw cynghorwyr: www.gwynedd.llyw.cymru/cynghorwyr

Llun: Y Cynghorydd Roy Owen, y Cynghorydd Dilwyn Lloyd a’r Cynghorydd Stephen Churchman gyda’r tystysgrif a gyflwynwyd iddynt yn ystod cinio Llysgennad Prostate Cymru.