'Ystafell yr Enfys' yn agor yn Ysgol Eifion Wyn

Dyddiad: 23/04/2018
YSGOL EIFION WYN 1

Mae Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog wedi agor ystafell newydd gartrefol, diogel a chlud ar gyfer cynnal sesiynau Grwpiau Anogaeth, sef menter newydd yn yr ysgol.

 

Cafodd hen ystafell gyfrifiaduron yr ysgol ei thrawsnewid yn arbennig ar gyfer y cynllun newydd, sydd wedi ei henwi yn Ystafell yr Enfys.

 

Bydd staff Ystafell yr Enfys yn canolbwyntio ar addysgu grwpiau bychan o blant gan ganolbwyntio ar sgiliau emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiadol law yn llaw â sgiliau iaith a chyfathrebu, llythrennedd a rhifedd gan ddilyn egwyddorion y ‘Nurture Group Network’.

 

Meddai Pennaeth yr ysgol, Mrs Carys E. Jones: “Ni fyddai’r fenter gyffroes hon wedi bod yn bosibl o gwbl heb gefnogaeth anhygoel ein busnesau lleol a’n cymuned. Rydym wedi derbyn bron popeth ar gyfer yr ystafell fel rhoddion, gan gynnwys cegin, popty, hob, sinc a chelfi cegin, offer plymio, teilsio ac addurno, oergell, meicrodon a lle tân.

 

“Yn ychwanegol i hyn rydym wedi derbyn oriau o lafur yn rhad ac am ddim ar gyfer paratoi’r ystafell, peintio a phapuro, gosod cegin, gwaith plymio a gwaith trydanol. Yn wir, mae’r gefnogaeth yr ydym wedi ei dderbyn wedi bod yn ardderchog a braf iawn oedd gweld parodrwydd yr holl gwmnïau a busnesau, mawr a bach, rhieni a chyfeillion i gyfrannu tuag at les ein disgyblion.”

 

Ychwanegodd Y Cynghorydd Selwyn Griffiths, sydd hefyd yn un o lywodraethwyr yr ysgol: “Mae’n wych gweld fod yr ystafell newydd hon wedi agor, er mwyn cynnig gofod diogel i ddisgyblion ddatblygu eu hunain yn emosiynol yn ogystal ag yn addysgol.

 

“Mae’n ffaith fod grwpiau meithrin fel hyn yn cael effaith gadarnhaol ar ddatblygiad personol mewn plant, ac mae’n braf iawn i weld yr adnodd yma yn cael ei gynnig yn Ysgol Eifion Wyn.

 

“Rydym hefyd yn hynod ddiolchgar i fusnesau lleol yn ogystal â’r gymuned am eu cyfraniadau hynod o hael, nid yn unig yn ariannol ond wrth roi eu hamser i helpu gyda’r gwaith adnewyddu. Mae hyn yn dangos pa mor agos yw’r gymuned ym Mhorthmadog ac yn Ysgol Eifion Wyn, a braf iawn yw gweld pobl yn fodlon aberthu eu hamser ac arian er mwyn sicrhau’r cychwyn gorau mewn bywyd i’r disgyblion.”

 

LLUN: Agor ‘Ystafell yr Enfys’ yn Ysgol Eifion Wyn