Ymgyrch atal-sbwriel plant ysgol ym Mangor

Dyddiad: 26/04/2018
Ymgyrch Ysgol y Garnedd

Yn ddiweddar fe aeth plant o Grŵp Eco Ysgol y Garnedd, Bangor, allan i’r ardal o gwmpas eu hysgol i weithredu ynghylch y broblem sbwriel. 

Roedd y plant yn awyddus i wneud rhywbeth i helpu’r amgylchedd fel rhan o’u hastudiaethau, ac felly fe wnaethon nhw gysylltu gyda Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, a oedd yn hapus iawn i’w helpu i wireddu eu bwriad.

Roedd tywydd garw'r gaeaf wedi eu rhwystro am bron i fis. Felly pan gyrhaeddod Jonathan Gwyn Neale, Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, ar fore clir o Ebrill, roedd y plant ac Elin Walker Jones, y Cynghorydd lleol, yn frwdfrydig iawn i ddechrau.

Meddai Elin a Matthew o Grŵp Eco’r ysgol: “Mi gawsom 11 bag o sbwriel yn llawn o bacedi creision, papurau siocled a photeli. Ych a fi! Er mwyn gwneud y gwaith cawsom fenyg arbennig, siaced melyn a ffyn casglu sbwriel. Credwn fod hyn wedi helpu i gadw’r amgylchedd yn lân ac mae’n bwysig rhannu’r neges i blant a phobl beidio taflu sbwriel.”

Un arall fu’n cymryd rhan oedd Ann Gash, Dirprwy'r Ysgol, a dywedodd: “Bore i’w gofio i’r Grŵp Eco Gwyrdd! Pleser cydweithio gyda’r plant a gweld pa mor o ddifri yr oeddent am godi sbwriel a pharchu eu hamgylchfyd. Roeddent wir wedi rhyfeddu eu bod wedi casglu 11 bag sbwriel. Maent ar dân eisiau mynd yn ôl cyn diwedd y tymor yn y gobaith na fydd mwy o sbwriel.”

Yn dilyn y digwyddiad dywedodd y Cynghorydd Elin Walker Jones: “Roedd yn fendigedig gweld pa mor benderfynol oedd y plant i hel sbwriel yn eu cymuned. Mae eu menter yn adlewyrchu’n dda iawn arnyn nhw ac ar yr ysgol. Edrychaf ymlaen at eu gweld allan eto yn cael trefn ar ein cymdeithas.”

Meddai Gareth Wyn Griffith, Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd: “Diolch yn fawr iawn i blant Grŵp Eco Gwyrdd Ysgol y Garnedd am fynd ati i wella amgylchedd eu hardal. Mae mor galonogol gweld bod plant ein hysgolion cynradd, gyda chymorth Trefi Taclus, mor awyddus i helpu codi safon weledol a glendid ein cymunedau. Da iawn chi.”

Gall unrhyw un sydd yn ei gael yn euog o daflu sbwriel mewn man cyhoeddus dderbyn gwŷs i fynd gerbron llys a derbyn dirwy o £2,500.

Am fwy o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd neu os ydych eisiau dechrau grŵp cymunedol, cysylltwch gyda’r Tîm ar 01766 771000 neu e-bostio trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru os am wneud cais am becyn cymunedol.

Ariennir menter Trefi Taclus gyda grant gan Lywodraeth  Cymru, sydd a’r bwriad o wella’r amgylchedd leol yng Nghymru.

LLUN: Plant Grŵp Eco Gwyrdd Ysgol y Garnedd, gyda Jonathan Neale, Swyddog Trefi Taclus Gwynedd, a’r Cynghorydd Elin Walker Jones.