Wythnos Busnes Gwynedd 2018

Dyddiad: 27/04/2018
Logo Wythnos Busnes 2018

Mae uchafbwynt calendr busnes Gwynedd yn agosáu gyda llu o ddigwyddiadau yn cael eu trefnu er mwyn dathlu llwyddiannau cwmnïau ledled y sir.

Bydd Wythnos Busnes Gwynedd 2018 sy’n cael ei gynnal rhwng 21 a 25 Mai, yn fodd i hyrwyddo busnesau lleol yn ogystal â chynnig cyfle gwych i gwmnïau ddod at ei gilydd i rwydweithio a rhannu syniadau.

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet dros Ddatblygu’r Economi Cyngor Gwynedd:

“Mae Wythnos Busnes Gwynedd wedi datblygu i fod yn ddigwyddiad o bwys ar gyfer cwmnïau ar draws y sir. Fel rhan o’r wythnos bydd llu o ddigwyddiadau amrywiol yn cael eu cynnal ledled y sir a fydd yn gyfle i ddathlu llwyddiannau cymuned fusnes Gwynedd a chynnig cyfleoedd ar gyfer cydweithio a hybu mentergarwch.

“Yn ystod yr wythnos, bydd digwyddiadau a gweithdai amrywiol a fydd yn amlygu sut mae nifer o gwmnïau Gwynedd yn arloesi a llwyddo. Byddem yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn materion busnes, mentergarwch a chyflwr economi Gwynedd i ymuno â ni yn y digwyddiadau hyn.”

Bydd Digwyddiad Brecwast Busnes sy’n lansio’r Wythnos yn cael ei gynnal yn Y Ganolfan Rheolaeth, Bangor ar ddydd Llun, 21 Mai lle bydd cyfle i rwydweithio gyda chynrychiolwyr o’r sector preifat a chyhoeddus. Y pwnc fydd y "Fargen Twf Gogledd Cymru", gyda phrif araith gan Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Cyngor Gwynedd ac aelod o Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

Uchafbwynt yr wythnos fydd Cinio Gala Wythnos Busnes Gwynedd fydd yn cael ei gynnal ar nos Iau, 24 Mai yn Y Ganolfan Rheolaeth, Bangor. Bydd y digwyddiad yn gyfle i arweinyddion busnes o bob cwr o Wynedd i  gyfarfod i rannu syniadau a phrofiadau.

Yn ystod y Cinio, bydd Rhwydwaith Busnes Gwynedd yn cyflwyno gwobr i Berson Busnes y Flwyddyn yng Ngwynedd,  a bydd cangen Gwynedd o Ffederasiwn Busnesau Bach yn cyflwyno gwobr i’r Entrepreneur Ifanc sydd wedi sefydlu busnes yn llwyddiannus yn ystod y flwyddyn. Yn ogystal, bydd Cyngor Gwynedd yn cydnabod llwyddiant busnesau lleol sydd wedi cyfrannu’n bositif i economi’r sir.

Meddai Tanya Keith, Cyfarwyddwr Datblygiad Busnes o’r Ganolfan Rheolaeth, Ysgol Fusnes Bangor:

“Mae’r Ganolfan Rheolaeth a Phrifysgol Bangor yn falch o weithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Gwynedd i groesawu Cinio Gala blynyddol Wythnos Busnes Gwynedd. Mae Wythnos Busnes Gwynedd yn feincnod pwysig o lwyddiant a chyrhaeddiad yn ein hardal ac yn rhoi cyfle gwych i fusnesau lleol a rhanbarthol ddod at ei gilydd i gydweithio a rhwydweithio.”

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiadau sy’n rhan o’r wythnos ewch i wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/wythnosbusnes neu i archebu lle yn y Digwyddiad Brecwast Busnes neu  Cinio Gala Wythnos Busnes e-bostiwch events@themanagementcentre.co.uk neu ffonio 01248 365912.