Trefi Taclus yn rhan o dacluso ardal yng Nghaernarfon

Dyddiad: 05/04/2018

 

Caernarfon1 Caernarfon2a Caernarfon2b

Mae trigolion sy’n byw ar ochr Tanrallt o Stryd Marged yng Nghaernarfon wedi elwa yn ddiweddar o brosiect Trefi Taclus i glirio gordyfiant, sbwriel a deunydd oedd wedi ei dipio yn anghyfreithlon.

Mae’r prosiect yn un o nifer o brosiectau blynyddol Trefi Taclus Cyngor Gwynedd sy’n glanhau ardaloedd er mwyn helpu lleihau tipio slei bach pellach, taflu sbwriel ac ymddygiad gwrth-gymdeithasol.

Dywedodd y Cynghorydd Gwynedd lleol Cemlyn Rees Williams: “Mae Ward Cadnant yn elwa o ddigon o lecynnau gwyrdd, sydd yn ei wneud yn lle hyfryd i fyw ac i blant gael chwarae, yn enwedig yn ystod yr haf. Felly mae’n broblem pan mae ambell i berson yn difetha’r ardal drwy daflu a thipio sbwriel. Dwi’n hapus i glywed bod prosiect Trefi Taclus yn gallu mynd i’r afael a rhai o’r problemau hyn.”

Meddai Maria Sarnacki, Cynghorydd Tref Lleol: “Mae’r darn yma o Gaernarfon yn un prysur gan ei fod yn gyswllt pwysig rhwng Twtil a llefydd preswyl ar hyd Ffordd Llanberis, felly mae yna dipyn o bobl yn cerdded trwy’r ardal. Gyda’r mynediad hwn daw problemau megis taflu sbwriel a thipio slei bach, felly mae’n bwysig cadw ar ei ben. Mae Trefi Taclus wedi galluogi ni i wneud hyn, ac rwy’n ddiolchgar iddyn nhw ac i Gyngor Gwynedd am eu cymorth.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Gareth Wyn Griffith, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Priffyrdd a Bwrdeistrefol: “Mae’r safle hwn yn un lle mae Dyffryn Cadnant yn cyrraedd Caernarfon, felly mae unrhyw sbwriel yn difetha'r ardal, yn enwedig i’r trigolion. Hoffwn ddiolch i Trefi Taclus am y cymorth i daclo problem na fyddai wedi bod yn hawdd delio ag o fel arall.”

Gall unrhyw un sydd yn ei gael yn euog o daflu sbwriel mewn man cyhoeddus dderbyn gwys i fynd gerbron llys a derbyn dirwy o £2,500.

Am fwy o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd neu os ydych eisiau dechrau grŵp cymunedol, cysylltwch gyda’r Tîm ar 01766 771000 neu e-bostio trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru os am wneud cais am becyn cymunedol.

I adrodd unrhyw achos o daflu sbwriel neu dipio slei bach yng Ngwynedd, cysylltwch gyda thîm gorfodaeth stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000, neu ewch i dudalen gartref gwefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru a chlicio ar ‘Adrodd problem’ ac yna ‘Tipio anghyfreithlon’.

 Am fwy o wybodaeth ynghylch tipio slei bach, ewch i www.flytippingactionwales.org

LLUNIAU:

1 – Trigolyn lleol, Neil Jat; Cynghorydd Tref Caernarfon Maria Sarnacki gyda Peter Simpson, Rheolwr Gwasanaethau Stryd Gwynedd yn bwrw golwg ar ardal gafodd ei glirio

2 - 3 – Rhan o’r ardal gafodd ei glirio – cyn ac ar ôl y gwaith