Penodi Dirprwy Arweinydd newydd Cyngor Gwynedd

Dyddiad: 13/04/2018
DirprwyArweinydd_DeputyLeader

Mae Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn wedi penodi y Cynghorydd Dafydd Meurig yn Ddirprwy Arweinydd newydd y Cyngor.

Mae’r Cynghorydd Dafydd Meurig sy’n cynrychioli ward Arllechwedd yn Nyffryn Ogwen yn aelod o Gyngor Gwynedd ers 2011 ac yn Aelod o Gabinet y Cyngor gyda chyfrifoldeb am faes cynllunio, trafnidiaeth a gwarchod y cyhoedd ers 2015. Bydd y Cynghorydd Meurig yn parhau i ddal portffolio Amgylchedd wrth iddo ymgymryd gyda rôl Dirprwy Arweinydd.

Wedi cychwyn ei yrfa yn y BBC, bu'n rhedeg busnesau yn y meysydd cyfryngau a chyhoeddi cyn cael ei ethol yn gynghorydd sir. Mae wedi bod yn weithgar yn ardal Dyffryn Ogwen ers blynyddoedd, ac mae ganddo ddiddordeb arbennig yng ngallu cymunedau i ddarganfod atebion i'w problemau eu hunain. Mae'n un o sylfaenwyr a chadeirydd presennol Partneriaeth Ogwen sy'n datblygu prosiectau cymunedol lleol - sy'n cynnwys Ynni Ogwen, cwmni cymunedol sy'n cynhyrchu trydan gwyrdd ar gyfer defnydd lleol.

Meddai’r Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Rydw i’n falch iawn o gael croesawu’r Cynghorydd Dafydd Meurig fel Dirprwy Arweinydd. Mae Dafydd yn aelod profiadol o’r Cabinet ac rwy’n sicr y bydd yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i’r gwaith.

“Wrth gwrs, mae Dafydd yn olynu’r Cynghorydd Mair Rowlands fel Dirprwy Arweinydd. Hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch iddi am ei gwaith fel Aelod Cabinet ac rwy’n sicr y bydd yn parhau i wneud cyfraniad pwysig fel aelod lleol ar y Cyngor.”

Ar ei benodiad fel Dirprwy Arweinydd, dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig: “Rydw i’n ei hystyried yn fraint ac yn anrhydedd i gael fy mhenodi yn Ddirprwy Arweinydd Cyngor Gwynedd. Rwy’n edrych ymlaen i gynorthwyo gyda’r gwaith i ddarparu’r gwasanaethau gorau posib i bobl Gwynedd.”

Mae’r penodiad yn dilyn penderfyniad y Cynghorydd Mair Rowlands i sefyll i lawr o’i rôl ar Gabinet y Cyngor ac o’i rôl fel Dirprwy Arweinydd wedi iddi gael ei phenodi i swydd newydd fel Cyfarwyddwraig Undeb Myfyrwyr Bangor. Bydd aelod newydd yn cael eu penodi i gymryd lle’r Cynghorydd Rowlands ar y Cabinet yn fuan.

LLUN: Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn yn croesawu Dirprwy Arweinydd newydd Gwynedd, y Cynghorydd Dafydd Meurig