Eich barn am Gynllun Hybu'r Gymraeg Cyngor Gwynedd ar gyfer 2018-2023

Dyddiad: 01/05/2018
Hybu'r Gymraeg

Yn unol â Safonau’r Gymraeg, mae’n ofynnol i’r Cyngor lunio a chyhoeddi dogfen strategol sydd yn dangos sut mae’n bwriadu mynd ati i hybu defnydd o’r Gymraeg a chynyddu neu gynnal nifer y siaradwyr ar draws y sir.

 

Mae’r Cyngor felly yn cyhoeddi ‘Cynllun Hybu’r Gymraeg yng Ngwynedd 2018-2023’, fel drafft ymgynghorol, ac yn gwahodd trigolion a sefydliadau i fynegi barn a chynnig sylwadau ar ei chynnwys.

 

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed barn trigolion y sir a chyrff eraill ar y cynllun hybu a’r blaenoriaethau y dylid eu gosod ar gyfer hybu’r Gymraeg a hwyluso’r defnydd o’r iaith ar draws y sir dros y pum mlynedd nesaf.

 

Meddai Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Mae gan y Cyngor hanes anrhydeddus o hybu a gwarchod yr iaith fel cyfrwng cyfathrebu naturiol ei wasanaethau, ac o weithio i sicrhau fod holl drigolion y sir yn cael byw mewn cymdeithas naturiol Gymraeg.

 

“Fel rhan o’r gwaith yma, rydym wedi paratoi Cynllun ar gyfer y cyfnod 2018 hyd 2023 sy’n nodi rhai o’r cyfleoedd sydd ar gael i gynyddu defnydd o’r Gymraeg yng Ngwynedd, i gynnal ei statws fel cadarnle’r Gymraeg, ac yn nodi blaenoriaethau mewn sawl maes. Mae hefyd yn cyd-fynd gyda blaenoriaethau sydd wedi eu nodi yn rhai o gynlluniau eraill y Cyngor, megis y Strategaeth Iaith Uwchradd a’r Cynllun Llesiant.

 

“Mae’r Cynllun drafft yn cyfeirio at y meysydd hynny lle mae gan y Cyngor ddylanwad drostynt a lle yr ydym o’r farn y gellir gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yn y tymor byr, yn ogystal a gosod sylfeini cadarn ar gyfer y dyfodol. Mae’r pwyslais yn gryf ar ganfod cyfleoedd i gynyddu defnydd trigolion Gwynedd o’r Gymraeg ym mhob rhan o’u bywydau, ac ar gael y bobl hynny sydd eisoes â gallu yn y Gymraeg i deimlo balchder a hyder yn yr iaith.

 

“Rydym yn ymwybodol iawn na fydd posib i’r Cyngor weithredu ar ei ben ei hun i wireddu rhai o’r blaenoriaethau a nodir yn y Cynllun, ac felly bydd angen parhau i gydweithio gyda sawl partner a chorff allanol er mwyn cyrraedd y nod.

 

“Byddem yn annog unrhyw un sydd â diddordeb yn y maes i fwrw golwg ar y Cynllun drafft ac i gyflwyno sylwadau. Bydd yr holl sylwadau y cael eu hystyried yn ofalus wrth i ni ystyried y ffordd ymlaen a chytuno ar gynllun terfynol.”

 

Bydd y cyfnod ymgynghori ar Gynllun Hybu’r Gymraeg yng Ngwynedd yn para nes 5 Mehefin 2018. Gallwch ymateb mewn sawl ffordd:

 

  • Drwy ateb yr holiadur ar lein: www.gwynedd.llyw.cymru/CynllunHybu
  • Drwy anfon ymatebion dros e-bost at: cydraddoldebaciaith@gwynedd.llyw.cymru
  • Anfon ymatebion papur at: Ymgynghoriad Cynllun Hybu, Uned Iaith, Cyngor Gwynedd, Caernarfon, LL55 1SH
  • Bydd cyfle hefyd i fynychu digwyddiadau ymgynghori a fydd yn cael eu cynnal ar draws y sir a bydd manylion am y sesiynau yma yn cael eu hyrwyddo yn fuan.