Cyfleoedd newydd ar gyfer oedolion gydag anableddau dysgu

Dyddiad: 12/04/2018

Yn dilyn trafodaethau cyson dros y ddwy flynedd diwethaf gyda’r bobl sydd wedi bod yn mynychu canolfan Manton yng Nghaernarfon ynghyd a’u teuluoedd, mae’r bobl hynny bellach wedi dechrau mynychu gwasanaethau mewn lleoliadau eraill yn yr ardal leol. 

Mae staff o Wasanaeth Anableddau Dysgu’r Cyngor wedi bod yn ymgysylltu gyda’r oedolion sydd yn derbyn gwasanaethau a chefnogaeth am beth amser i drafod eu hamcanion ac awydd ar gyfer y dyfodol. Mae hyn wedi sicrhau fod y Cyngor yn gallu darparu pecyn gofal personol, unigol gyda chyfleoedd i ddysgu a datblygu fel aelodau annibynnol o’r gymuned.

Meddai Aled Davies, Pennaeth Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant Cyngor Gwynedd: “Rydan ni’n sylweddoli fod unrhyw newid yn gallu bod yn anodd, a dyna pam fod staff o Wasanaeth Anableddau Dysgu’r Cyngor wedi gweithio yn agos gyda’r unigolion hynny sydd wedi bod yn mynychu canolfan Manton, ynghyd a’u teuluoedd.

“Fel rhan o drafodaethau hir a manwl, mae ein staff wedi gallu sefydlu anghenion unigol y defnyddwyr gwasanaeth fel y gellir sicrhau cefnogaeth addas iddynt i’r dyfodol. Rydan ni’n hyderus y bydd y trefniadau newydd a chyffrous yn cyfarch eu hanghenion a dyheadau yn llawn.

“Bydd pob un o’r unigolion sydd wedi bod yn mynychu Manton yn parhau i dderbyn cefnogaeth gan Wasanaeth Anableddau Dysgu’r Cyngor.”

Fel rhan o’r trefniadau newydd, bydd rhai o’r unigolion yn mynychu safle Glynllifon i ddatblygu sgiliau gwaith coed, a bydd eraill yn trosglwyddo i dderbyn gwasanaeth ym Menter Fachwen a thrwy fenter Seren.

Bydd unigolion eraill hefyd yn mynychu darpariaeth cymunedol newydd fydd wedi ei leoli yng Nghanolfan Hamdden Arfon yng Nghaernarfon. Bydd yr Hwb Cymunedol newydd yma yn cynnig cyfleon hyfforddi achrededig, datblygu sgiliau a hyder unigolion fel y gallant maes o law symud ymlaen i leoliad gwaith neu goleg.