Agoriad swyddogol Llyfrgell Y Bala

Dyddiad: 23/04/2018
Llyfrgell Bala Library

Yn dilyn gwaith uwchraddio gwerth £120,000, mae Llyfrgell Y Bala wedi ei agor yn swyddogol i’r cyhoedd ar ei newydd wedd.

Mae’r llyfrgell wedi dychwelyd i’w gartref ar safle Ysgol y Berwyn yn y dref yn dilyn cyfnod dros dro yng Nghanolfan Hamdden Penllyn tra roedd y gwelliannau yn cael eu cwblhau. Gyda hynny, bydd y llyfrgell yn rhan o’r datblygiad campws dysgu ehangach sy’n cael ei ddatblygu ar y safle ar hyn o bryd, ac a bydd yn ganolbwynt ar gyfer digwyddiadau cymunedol i’r ardal.

Meddai’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sydd â chyfrifoldeb am lyfrgelloedd:

“Rydan ni’n falch iawn o weld y llyfrgell ar ei newydd wedd yn agor yn Y Bala. Mae’r llyfrgell bellach yn cynnig gwell darpariaeth, ac yn creu adnodd croesawgar a chyfeillgar i bawb sy’n ymweld gan gynnwys ystafell hyblyg ar gyfer gweithgareddau ac adran fwy atyniadol i blant.

“Wrth gwrs, mae’r llyfrgell wedi ei lleoli ar safle lle bydd y campws dysgu newydd yn agor, lle bydd canolbwynt i’r ardal lle bydd pobl a phlant lleol yn ymgynnull ar gyfer digwyddiadau cymunedol.

“Bydd y gofod pwrpasol yma yn Llyfrgell Y Bala yn gallu darparu llyfrgell ardderchog nid yn unig i drigolion yr ardal, ond hefyd i blant a phobl ifanc o dair hyd 18 oed a fydd yn cael eu haddysgu ar y campws. Braf hefyd gallu dweud bod dros hanner o fenthyciadau o Lyfrgell Y Bala yn llyfrau plant a phobl ifanc, ac o’r benthyciadau hynny mae hanner yn llyfrau Cymraeg.”

Wrth agor y llyfrgell, dywedodd y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, Dafydd Elis-Thomas AC:

“Mae’n bleser gen i ail-agor Llyfrgell y Bala yn swyddogol heddiw. Mae’n braf iawn gweld sefydliadau cyhoeddus – yr ysgol, y Llyfrgell a’r campws dysgu newydd – yn cael eu cydleoli fel hyn gan gyfuno cyfleoedd dysgu i bawb. Mae’r Llyfrgell newydd yn fodern a chroesawgar, gydag amrywiaeth o gyfleusterau a gwasanaethau ar gael. Ar ben bod yn lleoliad deniadol i ddysgu, mae hefyd yn agor drysau i gyfleoedd i gymryd rhan yn ein diwylliant neu i ymlacio gyda llyfr neu i ddefnyddio’r cyfrifiaduron.

“Dw i’n falch iawn bod Llywodraeth Cymru wedi gallu cefnogi Llyfrgell y Bala ar ei newydd wedd drwy ei Chronfa Drawsnewid ar gyfer amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd.”

Cafodd y gwaith uwchraddio ei ariannu trwy grant Rhaglen Gyfalaf Datblygu Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru.

Mae’r llyfrgell newydd yn cynnig gofod cyfoes, atyniadol i holl drigolion ardal Penllyn gan gynnwys gofod hyblyg ar gyfer amrywiol weithgareddau llyfrgell trwy ddefnyddio dodrefn a silffoedd symudol. Yn ogystal, mae’n cynnwys cyfrifiaduron sydd ar gael i’r cyhoedd eu defnyddio am ddim, ynghyd â chymorth ar sut i fynd ar-lein, ac adnoddau electronig yn cynnwys e-lyfrau, e-gylchgronau ac e-gomics. Bydd peiriant hunanwasanaeth ar gael hefyd ar gyfer y sawl sydd eisiau dychwelyd a benthyg llyfrau yn sydyn.

Am fwy o wybodaeth am Wasanaeth Llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd, ewch i:  www.gwynedd.llyw.cymru/llyfrgell