Adfywio adeiladau canol Bethesda a Phenygroes

Dyddiad: 27/04/2018
penygroes-bethesda

Mae Cyngor Gwynedd wedi sefydlu cronfa gwerth £500,000 ar gyfer adnewyddu adeiladau sydd wedi lleoli yng nghanol Bethesda a Phenygroes.

Daw hyn ar ôl cais llwyddiannus gan y Cyngor am arian o Gronfa Benthyciadau Canol Trefi Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru. Mae’r cynllun yn ymestyn y gronfa a sefydlwyd ar gyfer canol tref Caernarfon yn Nhachwedd 2015 a chanol Dinas Bangor ym Mawrth 2017. Mae nifer o berchnogion adeiladau eisoes wedi gwneud y mwyaf o’r benthyciadau i wella cyflwr eiddo yn yr ardaloedd hynny.

Fel rhan o’r cynllun ym Methesda a Phenygroes, bydd modd i berchnogion gyflwyno cais o’r gronfa fenthyciadau er mwyn cwblhau gwelliannau i eiddo. Gellir defnyddio’r arian ar gyfer perchnogaeth barhaol, at ddibenion gwerthu, i’w osod, neu er mwyn gallu gwneud defnydd o safle gwag. Gall gwelliannau gynnwys gwneud eiddo preswyl yn ddiogel, cynnes neu eu diogelu.

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet dros Ddatblygu’r Economi Cyngor Gwynedd:

“Rydym yn hynod falch ein bod wedi llwyddo i sicrhau arian ar gyfer sefydlu’r gronfa fenthyciadau ar gyfer Bethesda a Phenygroes. Fel Cyngor, rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda phartneriaid dros y blynyddoedd i sicrhau adfywiad economaidd, a bydd y benthyciadau yma yn sicr o gael effaith bositif iawn, ac yn rhoi cyfle i fusnesau a phreswylwyr i wella ac adnewyddu adeiladau yng nghanol Penygroes a  Bethesda.

“Mae’n newyddion gwych hefyd fod natur y gronfa yn golygu fod yr arian yn cael ei ailgylchu ac unwaith mae benthyciad yn cael ei ad-dalu, bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio eto i ariannu benthyciadau newydd. Byddem yn annog unrhyw un sy’n meddwl eu bod yn gymwys i gysylltu gyda thîm cefnogi busnes y Cyngor, bydd swyddogion yn gallu eich cynghori am y gronfa.”

Meddai Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio:

“Diben Cronfa Benthyciadau Canol Trefi Llywodraeth Cymru yw ailddefnyddio safleoedd gwag a segur yng nghanol trefi. Mae’n cefnogi gweithgareddau sy’n cynyddu nifer y bobl fydd yn ymweld â chanol ein trefi, yn mynd i’r afael â safleoedd gwag ac yn helpu busnesau mewn llefydd fel Bethesda a Phenygroes i dyfu a ffynnu.

“Rwy’n edrych ymlaen at weld y buddsoddiad yma yn cael effaith gwirioneddol yn lleol.”

Am ragor o wybodaeth am y gronfa, cysylltwch ag Uned Cefnogi Busnes Cyngor Gwynedd ar 01286 679231, e-bostiwch busnes@gwynedd.llyw.cymru  neu ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/cymorthariannol os am ragor o fanylion.