Ymgyrch Sbwriel Caernarfon

Dyddiad: 04/04/2017
1

Ymgyrch Sbwriel Caernarfon

Mae ymgyrch cynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd wedi darparu’r arian i glirio sbwriel a deunydd wedi ei dipio’n slei bach o safle cylchfan Ffordd Llanberis yng Nghaernarfon ger ardal Rhosbodrual. Roedd y sbwriel yma wedi hel yn ardaloedd coetir ger y ffordd ac roedd yn golygu ei fod yn anodd i’w waredu.

 Dywedodd Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, Jonathan Neale:

 “Mae’r sbwriel ar hyd  ochr y ffordd yma ymysg y gwaethaf ydw i wedi gweld, hefo haenau o ganiau a boteli ar lawr y goedlan. Pan ydan ni’n holi pobl am daflu sbwriel, maent reit aml yn dweud nad oes digon o finiau, ond nid dyna yw’r mater gan y gall bobl gario eu sbwriel i’r bin os ydynt wir yn dymuno gwneud hynny.”

 Dywedodd Kylie Jones Mattock sy’n gweithio i Goed Cadw, sy’n rheoli Coed Cadnant sy’n gyfagos,

 “Rydym wedi gorfod cyflogi contractwr i waredu’r sbwriel yma yn fisol yng Nghoed Cadnant am fod y broblem mor ofnadwy. Mae’n drist bod bobl yn taflu sbwriel mor ddifeddwl wrth gerdded neu yrru. Mae’n broblem sylweddol a drud i ni  yma.”

 Dywedodd Uwch Reolwr Gwastraff Cyngor Gwynedd, Steffan Jones:

 “Dangosodd holiadur diweddar fod strydoedd Gwynedd ymysg y rhai glanaf yng Nghymru. Rydym wedi ymrwymo i wella ansawdd ein strydoedd a pa mor lan ydynt drwy godi ymwybyddiaeth o’n hymgyrchoedd Trefi Taclus a drwy erlyn y rhai sy’n anwybyddu’r gyfraith am sbwriel a thipio slei bach.”

 Mae’r rheini sy’n taflu sbwriel mewn lleoliad cyhoeddus yn cyflawni trosedd. Gall unrhyw un sy’n cael eu darganfod yn euog o daflu sbwriel mewn man cyhoeddus wynebu dirwy hyd at £2,500. I adrodd am unrhyw achos o dipio slei bach, cysylltwch hefo tim gorfodaeth stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000.

 Mae Cynllun Trefi Taclus wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru er mwyn anelu i wella’r amgylchedd lleol.

 Am fwy o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd neu os hoffech chi ddechrau eich grŵp cymunedol eich hun, cysylltwch â’r tîm ar 01766 771000 neu gyrrwch e-bost at trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru os ydych am wneud cais am becyn cymunedol.