Dirwy i berchennog tacsi am ddefnyddio cerbyd heb drwydded

Dyddiad: 07/04/2017

Dirwy i berchennog tacsi am ddefnyddio cerbyd heb drwydded

Ymddangosodd perchennog cwmni tacsi yng Ngwynedd, Patrick Redgrifft gerbron Llys Ynadon Caernarfon ar ddydd Mercher, 5 Ebrill am ddefnyddio cerbyd heb ei drwyddedu a heb yswiriant dilys.

Plediodd Mr Redgrifft, gynt o Ddolgellau, bellach o ardal Cilgwri yn euog ar ddau gyfrif yn ogystal a trydydd tramgwydd o beidio â hysbysu'r Awdurdod Lleol yn dilyn newid cyfeiriad.

Ym Medi 2016 tystiodd swyddog o Gyngor Gwynedd bod cerbyd Mr Redgrifft heb drwydded yn casglu disgybl o ysgol fel rhan o gytundeb trafnidiaeth ysgol. Pan gafodd ei herio ar y pryd am dderbyn gwaith ar gytundeb a llogi mewn cerbyd heb ei drwyddedu gyda  yswiriant annilys, honnodd nad oedd yn ymwybodol bod y drwydded wedi dod i ben ym mis Awst 2016.

Gorchmynnodd yr Ynadon Mr Redgrifft i dalu dirwy o £80 am weithredu cerbyd heb ei drwyddedu, £120 ar gyfer yswiriant annilys, £40 am beidio rhoi gwybod i'r awdurdod lleol am newid ei gyfeiriad busnes, yn ogystal â £130 pellach mewn costau. Hefyd derbyniodd Mr Redgrifft chwe phwynt cosb harnodi ar ei drwydded yrru.

Dywedodd Dafydd Williams, Pennaeth Adran Rheoleiddio Cyngor Gwynedd:

“Mae’r diwydiant tacsis yng Ngwynedd yn darparu gwasanaeth pwysig i aelodau’r cyhoedd a busnesau’r ardal. Fel Cyngor, rydym yn ceisio gweithio’n agos hefo’r diwydiant tacsis er mwyn sicrhau bod busnesau’n gweithio yn unol â rheoliadau. Mae gan aelodau’r cyhoedd yr hawl i ddisgwyl ein bod yn sicrhau bod gan gerbydau drwydded ddilys ac yswyriant ac mae’n fater y mae’r Cyngor yn ystyried yn ddifrifol.

“Rhaid pwysleisio bod y mwyafrif helaeth o fusnesau tacsis yn cydymffurfio gyda reoliadau lleol a chenedlaethol. Mae’n hynod o bwysig felly i gefnogi’r mwyafrif helaeth o fusnesau sy’n cydymffurfio â’r rheoliadau er mwyn gwarchod y cyhoedd, ac ein bod yn gweithredu mewn achosion fel hyn, pan mae tystiolaeth ddigonol.”