Cytundeb newydd i wella'r gwasanaeth torri gwair

Dyddiad: 24/04/2017
torri gwair

Cytundeb newydd i wella’r gwasanaeth torri gwair

Fel y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn berchen dros 3 miliwn milltir sgwâr o dir ar draws y sir.

 O’r 3 miliwn yma, mae 390,000 m2 yn dir sydd angen cael ei dorri yn rheolaidd ac mae CCG yn falch o gyhoeddi bod cytundeb newydd gwerth £700,000 wedi cael ei ennill gan Gyngor Gwynedd.

 Dywedodd Gethin Armstrong, Rheolwr Cleientiaid Atgyweirio a Chynnal a Chadw CCG: “Rydym yn berchen nifer o dir agored ar draws ein stadau yng Ngwynedd, ac mae’n bwysig iawn i ni bod y stadau hyn yn cael eu cynnal a chadw er mwyn sicrhau eu bod yn lan a thaclus ac yn lefydd braf i’n tenantiaid a cymunedau ehangach fyw.

 “Rydym yn falch o fod yn y cytundeb gwerth £700,000 i gynnal a chadw ein tiroedd dros y ddwy flynedd nesaf wedi cael ei ennill gan Gyngor Gwynedd. Bydd y gwaith cynnwys torri 390,000 m2 o wair, saith gwaith y flwyddyn ar draws y sir.

 “Byddwn yn gweithio’n agos gyda’r Cyngor dros y ddwy flynedd nesaf er mwyn sicrhau ein bod yn uchafu buddion y cytundeb, fel bod ein cymunedau nid yn unig yn gweld buddion gweledol y cytundeb, ond hefyd y buddion cymunedol ac economaidd.”

 Mae’r cytundeb yn cynnwys gwario £53,000 ar dorri gwair gerddi rhai o’n tenantiaid mwyaf bregus yn ogystal â’r tir sydd o amgylch 320 o’n unedau tai gwarchod. Bydd y gwair yn cael ei dorri a chasglu o leiaf saith gwaith y flwyddyn (yn ddibynnol ar y tywydd) ac mewn rhai ardaloedd mi allai fod hyd at wyth neu naw toriad y flwyddyn.

 Rydym hefyd yn gweithio gyda’r Cyngor a sefydliadau eraill er mwyn adnabod safleoedd lle y gallwn blannu blodau gwyllt er mwyn annog bioamrywiaeth a chreu amgylchedd a chynefinoedd naturiol  ar gyfer adra ac anifeiliaid bach yn ogystal a chreu llefydd braf i’n tenantiaid a chymunedau ehangach ymlacio ynddynt.

 Meddai Gwyn Morris Jones, Pennaeth Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd: “Rydan ni’n hynod falch i fod yn cydweithio gyda Cartrefi Cymunedol Gwynedd. Roedd hwn yn gytundeb a oedd allan i broses tendro agored, ac rydan ni’n falch iawn fod y Cyngor yn gallu parhau i ddarparu Gwasanaeth Cynnal Tiroedd ar ran Cartrefi Cymunedol Gwynedd. Bydd y gytundeb yma, a fydd yn weithredol am gyfnod cychwynnol o ddwy flynedd, yn golygu fod staff o’r Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd yn torri gwellt a chynnal tiroedd sydd yn berchen i Cartrefi Cymunedol Gwynedd ar draws y sir.”

Dechreuodd y cytundeb ym mis Ebrill ac mi fydd y gwaith yn parhau dros yr haf ac yn dilyn yr un drefn 2018.