Cyngor Gwynedd i weithio gyda'r gymuned ar ddyfodol hir-dymor safle Northwood

Dyddiad: 24/07/2020

Mewn cyfarfod gyda chynrychiolwyr o’r gymuned leol yn ardal Penygroes, mae Aelod Cabinet Economi Gwynedd wedi tanlinellu ymrwymiad y Cyngor i wneud popeth o fewn ei gallu i gynorthwyo dyfodol llewyrchus i safle Northwood yn yr ardal.

Daw hyn yn dilyn cyhoeddiad diweddar gan y cwmni o’u bwriad i ddod á chynhyrchu ar eu safle ar Stad Ddiwydiannol Penygroes i ben cyn diwedd mis Hydref. Mae 94 o staff yn cael eu cyflogi ar y safle.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Economi Cyngor Gwynedd: “Ers cyhoeddiad y cwmni eu bod yn bwriadu cau eu ffatri, mae’r Cyngor wedi bod yn cynnal trafodaethau gyda phartneriaid i wyntyllu pob opsiwn i sicrhau fod dyfodol llewyrchus i’r safle pwysig yma ym Mhenygroes.

“Mae’r safle yma wedi bod yn gyflogwr allweddol bwysig i nifer lawer o deuluoedd Dyffryn Nantlle ar hyd y blynyddoedd. Mae’n amlwg o’r trafodaethau lleol yr ydan ni wedi eu cael gyda thrigolion a grwpiau cymunedol yn y cylch fod yna awydd cryf i ganfod opsiwn hirdymor fydd yn gallu parhau i gynnig cyflogaeth dda ar y safle.

“Fel Cyngor, byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i hwyluso’r gwaith yma ac yn cefnogi yr awydd yma sydd yng nghymuned Dyffryn Nantlle i ganfod datrysiad lleol. Byddwn yn parhau i gydweithio gydag unrhyw ddarpar-berchnogion sydd á diddordeb cymryd drosodd y ffatri – ein blaenoriaeth ydi sicrhau cyflogaeth ar y safle.

“Y gwir ydi fod cyhoeddiad Northwood yn dilyn patrwm yr ydym wedi ei weld o gwmnïau sy’n berchen ar safleoedd cynhyrchu sydd o bwys mawr i economïau lleol yn cau yn ddisymwth.

“Mewn achosion o’r fath, mae’r penderfyniadau i gau yn cael eu cymryd gan gwmnïau sydd a’u pencadlys ymhell y tu allan i Wynedd. Ond, mae eu penderfyniadau yn cael effaith pellgyrhaeddol ar allu ein teuluoedd ni yma yng Ngwynedd i roi bwyd ar y bwrdd bob wythnos.

“Mae’n tanlinellu pwysigrwydd yr angen i ni feddwl yn y tymor hir am fodel fydd yn cynnig cyfle am berchnogaeth a rheolaeth leol ar ein cyflogwyr mawr. Rydw i’n ddiolchgar i gymuned Dyffryn Nantlle am fod mor barod i drafod eu gweledigaeth gyda ni.

“Rydym yn gytûn y gall y safle yma ym Mhenygroes roi cyfle i ni feddwl yn arloesol, mewn cydweithrediad gyda'r gymuned leol i gynnig cyflogaeth gynaliadwy a sefydlog i’r dyfodol. Byddwn yn troi pob carreg yn ein hymdrechion wrth weithio gyda’r gymuned ar y nod yma.”