Nod Gwynedd i godi pont newydd dros Afon Rhyd-hir

Dyddiad: 20/02/2020

Mae Cabinet Cyngor Gwynedd wedi cefnogi cais am £1.2 miliwn i adeiladu pont newydd dros Afon Rhyd-hir ar yr A497 ym Moduan. Bydd y cais yn cael ei ystyried gan y Cyngor llawn ar 5 Mawrth, gyda chais cynllunio yn debygol o gael ei gyflwyno yn y dyfodol agos.

Dywedodd Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd, Cynghorydd Catrin Wager: “Rwy’n falch o weld ein bod yn datblygu prosiect hynod o bwysig i ddatblygu pont newydd dros Afon Rhyd-hir ar y brif ffordd rhwng Nefyn a Phwllheli. Mae hwn yn ffordd o bwys i’r bobl sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardal yma o Wynedd.

“Yn amlwg, doedd cau Pont Bodfel ddim yn rywbeth roedd y Cyngor wedi ei gynllunio. Fodd bynnag, mae’r cyfnod yma wedi’n galluogi ni i ystyried pont lletach i yrwyr dros Afon Rhyd-hir, rhywbeth mae pobl leol wedi bod yn eiddgar i’w weld ers blynyddoedd.

“Edrychaf ymlaen i weld y cynlluniau ar gyfer y bont newydd.”

Mae gwaith adnewyddu’r hen bont restredig gradd II ar yr A497 yn mynd yn dda, a’r disgwyl ydi y bydd yn ail-agor i’r cyhoedd yn Mehefin. Yn y cyfamser, mae gyrwyr yn medru defnyddio’r bont dros-dro mae’r Cyngor wedi ei osod.

Fe gaewyd yr hen bont restredig i draffig ddiwedd Ionawr 2019 o ganlyniad i ddifrod strwythurol difrifol. Fe osodwyd pont dros-dro dros yr afon yn fuan iawn wedi hynny ac mae’n dal i fod mewn defnydd.

Meddai Pennaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd, Steffan Jones: “Dioddefodd Pont Bodfel ddifrod strwythurol sylweddol o ganlyniad i ysgwrio o dan sylfaeni’r bont. Gan ei fod yn bont gerrig tri-bwa rhestredig sy’n dyddio’n ôl i’r 19eg ganrif, mae ei hadnewyddu wedi bod yn her fawr.

“Mae Afon Rhyd-hir yn brif afon sydd o ddiddordeb amgylcheddol sylweddol, yn bennaf oherwydd safon y dŵr. Fe olyga hyn na allwn weithio ar y bont tra bod hi’n dymor silio pysgod, felly rydym wedi cynllunio ein gwaith o gwmpas yr ystyriaeth bwysig yma. Unwaith mae’r tymor silio pysgod yn dod i ben, fe fyddwn yn medru ail gychwyn ar y gwaith atgyweirio tua dechrau Ebrill a gobeithiwn i weld y bont ar agor i draffig yn Mehefin.

“Gan fod Pont Bodfel yn bont gul un lôn, fe wnaethon ni ymchwilio i’r posibilrwydd o’i lledu fel rhan o’r gwaith cynnal a chadw. Fodd bynnag, yn dilyn trafodaethau gyda Cadw a swyddogion cadwraeth, daeth i’r amlwg na fyddai’n bosib. Rydym felly wedi penderfynu i fwrw ymlaen efo cynlluniau am bont bwa goncrid newydd 17 metr o hyd gydag uchder o 3 metr uwch Afon Rhyd-hir.

“Mae’r Cyngor ar hyn o bryd yn ystyried y posibiliadau ar gyfer yr union leoliad i’r bont newydd ac yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio yn y dyfodol agos.”

Os bydd y Cyngor llawn yn derbyn y cais am gyllid a hawl cynllunio yn cael ei sicrhau, mae’r Cyngor yn anelu i’r bont newydd dros Afon Rhyd-hir fod yn barod cyn haf 2021.