Gwasanaeth Gwaed Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chynghreiriau Cymdeithas Bêl-droed Cymru ac Uwch Gynghrair Menywod Cymru, ac yn annog cefnogwyr CPD Caernarfon i achub bywydau

Dyddiad: 12/02/2021

Yr ymgyrch ‘Gwaed, chwys ac iechyd da’ yn ceisio cael cefnogwyr pêl-droed i roi gwaed mewn canolfannau rhoi gwaed yng Nghaernarfon / Gwynedd.

 

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi ffurfio partneriaeth gyda Chynghreiriau JD Cymru ac Uwch Gynghrair Merched Cymru Orchard Cymdeithas Bêl-droed Cymru, i lansio ymgyrch newydd sbon i annog cefnogwyr Clwb Pêl-droed Caernarfon i roi gwaed y tymor hwn, ac i helpu i achub bywydau yn y gymuned leol.

 

Fel rhan o’r ymgyrch 'Gwaed, chwys ac iechyd da', mae clybiau'n cael eu hannog gan Wasanaeth Gwaed Cymru i ymgysylltu â'u cefnogwyr a’u cymunedau lleol i hyrwyddo’r pwysigrwydd o roi gwaed, ac i gofrestru cefnogwyr pêl-droed i achub miloedd o fywydau. Mae'r ymgyrch wedi derbyn cefnogaeth gan gyn-chwaraewr canol cae Cymru, Owain Tudur Jones a blaenasgellwr Cymru, Natasha Harding.

Mae angen i Wasanaeth Gwaed Cymru gasglu 350 o roddion gwaed bob dydd i gyflenwi ysbytai gyda digon o waed i’w roi i gleifion.

 

Mae gwaed a'i sgil-gynhyrchion yn chwarae rhan hanfodol mewn achub bywydau bob dydd, gyda rhoddion yn helpu dioddefwyr damweiniau, cleifion i gael aren, afu neu drawsblaniad organ, menywod beichiog, cleifion lewcemia a chanser, rhywun sydd ar fin cael llawdriniaeth ar y galon a babanod sydd yn cael eu geni cyn eu hamser, ac sydd ddim yn gallu goroesi heb drallwysiad gwaed.


Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn casglu 100,000 o roddion gwaed bob blwyddyn gan tua 70,000 o roddwyr gwirfoddol. Yn ei rôl newydd fel partner cymunedol swyddogol Cynghreiriau JD Cymru ac Uwch Gynghrair Merched Cymru* Cymdeithas Bêl-droed Cymru, mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn gobeithio y bydd yr ymgyrch 'Gwaed, Chwys ac Iechyd Da' yn helpu'r sefydliad gyda'i nod o gofrestru 11,000 o roddwyr gwaed newydd yn 2021.

 

Er bod y pandemig wedi stopio cefnogwyr pêl-droed rhag mynychu gemau am y tro, mae clybiau'n gofyn i gefnogwyr gefnogi eu tîm drwy roi rhodd o waed a allai achub bywydau yn lle hynny. Mae rhoi gwaed yn cael ei ystyried yn wasanaeth hanfodol, ac mae sesiynau rhoi gwaed wedi parhau i gael eu rhedeg ar draws Cymru drwy gydol y pandemig, gyda mesurau diogelwch ychwanegol yn cael eu cyflwyno i fodloni canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer rhoddwyr sy'n mynychu.

 

Meddai’r Athro Donna Mead, cadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre: "Mae hwn yn ganlyniad gwych i Wasanaeth Gwaed Cymru. Mae gan y clybiau pêl-droed hyn gysylltiad enfawr â'u cymunedau lleol, ac rydym yn gobeithio'n fawr y bydd ein hymgyrch 'Gwaed, Chwys ac Iechyd Da' yn ysbrydoli cefnogwyr i alw heibio un o’u canolfannau rhoi gwaed lleol.

 

"Cyflwynwyd mesurau ychwanegol i sicrhau y gallwn barhau i gynnal ein lefelau uchel o ddiogelwch yn ystod y pandemig - o gyflwyno lleoliadau newydd sy'n bodloni'r canllawiau cadw pellter cymdeithasol diweddaraf, i gyflwyno gofynion cyfarpar diogelu personol ar gyfer staff a diogelwch rhoddwyr yn ystod sesiwn.

 

"Mae gan bob un rhodd o waed y pŵer i achub hyd at dri bywyd, ac mae digon o sesiynau rhoi gwaed i gefnogwyr pêl-droed gymryd rhan ynddynt."

 

Meddai Stephen Williams, Cadeirydd Bwrdd y Cynghreiriau Cenedlaethol: "Gwasanaeth Gwaed Cymru yw ein partner cymunedol cyntaf ar gyfer Cynghreiriau JD Cymru ac Uwch Gynghrair Merched Cymru Orchard, ac rydym yn falch iawn o fod wedi cael rhywun mor bwysig i’n cefnogi ni. Mae bywydau pobl ym mhob cymuned ar draws Cymru wedi cael eu cefnogi yn sgil rhywun yn rhoi gwaed, ac rydym yn galw ar gefnogwyr pêl-droed i gymryd rhan a bod yn bencampwyr achub bywydau.

 

"Rydyn ni'n gwybod bod clybiau pêl-droed ar draws pob lefel o'r gêm yn aml wrth galon eu cymunedau, ac yn ystod yr hyn sy'n parhau i fod yn gyfnod anodd i bawb, rydym yn ddiolchgar i roi’r cyfle i glybiau a chefnogwyr chwarae rhan bwysig ar gyfer eu clwb, mewn amer pan nad yw llawer o glybiau'n chwarae ar hyn o bryd.”

Gyda thua 1,600 o sesiynau rhoi gwaed yn cael eu rhedeg mewn 400 o leoliadau gwahanol ar draws Cymru bob blwyddyn, mae digon o gyfleoedd i gefnogwyr ddod o hyd i'w sesiwn agosaf a gwneud gwahaniaeth. Gall unrhyw un rhwng 17 a 66 oed gofrestru ar-lein a dod yn rhoddwr. Mae'r broses o roi gwaed yn cymryd ychydig llai nag awr, o’r dechrau i’r diwedd, ac mae rhoi gwaed ei hun ond yn para pump i ddeg munud.

 

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi cyflwyno swyddogaeth newydd ar ei wefan, a fydd yn caniatáu i gefnogwyr clybiau ar draws Cymru glicio ar arwyddlun eu clwb a gweld rhestr o ganolfannau rhoi gwaed sydd yn lleol iddyn nhw. I ddysgu mwy am y sesiynau hynny neu i roi gwaed, ewch i wbs.wales/football, a rhowch eich cod post i ddod o hyd i'r holl sesiynau rhoi gwaed yn eich ardal.