Cyngor Gwynedd yn cynnal ymgynghoriad ar ei wasanaethau

Dyddiad: 22/02/2021

Mae Cyngor Gwynedd yn cynnal ymgynghoriad i weld pa mor hygyrch a theg yw ei wasanaethau er mwyn eu gwella i’r dyfodol.

 

Fel rhan o’r ymgynghoriad mae’r Cyngor yn gofyn i bobl lenwi holiadur i rannu eu profiadau o ddefnyddio gwasanaethau a cheisio am swyddi efo Cyngor Gwynedd.

 

Bydd canfyddiadau’r ymarferiad yn sail ar gyfer sut mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu haddasu a’u datblygu i’r dyfodol er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn ateb gofynion y bobl sy’n eu defnyddio.

 

Dywedodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol y Cyngor:

 

“Mae Cyngor Gwynedd yn cynnig nifer fawr o wasanaethau i bobl Gwynedd – o wasanaethau sy’n gyfarwydd i bawb fel casglu gwastraff ac ailgylchu, i wasanaethau arbenigol sydd berthnasol i grwpiau penodol o bobl fel y gwasanaeth digartrefedd.

 

“Beth bynnag ydi’r gwasanaeth rhaid i ni osgoi sefyllfa lle nad ydi rhai pobl yn gwneud defnydd ohonynt am oherwydd rhwystrau.

 

“Yn anffodus, mae nifer fawr o bethau yn gallu achosi rhwystr. Er enghraifft os ydi gwasanaeth wedi ei leoli mewn lle sy’n anodd cael ato, lle nad ydi’r adeilad yn gyfleus ar gyfer y safleoedd bws neu dydi’r unigolyn ddim yn gallu gyrru.

 

“Mae rhwystrau hefyd yn gallu bod yn llai amlwg, fel fod llythyrau yn anodd i’w deall neu fod rhywun yn teimlo’n anghyfforddus gofyn am help.

 

“Oherwydd yr amseroedd heriol rydan ni’n byw trwyddyn nhw, gyda mwy o bobl nag erioed yn gofyn am wasanaethau gan Gyngor Gwynedd, mae’n bwysicach nag erioed ein bod yn gwneud yn siŵr eu bod yn hygyrch a nad ydym yn cam-wahaniaethu.”

 

Yn ogystal, Cyngor Gwynedd ydi un o gyflogwyr mwyaf y sir, gydag oddeutu 7,000 yn gweithio i’r sefydliad at ei gilydd. Mae’r Cyngor eisiau gwneud yn siŵr fod y gweithlu yn adlewyrchu’r boblogaeth leol a nad oes rhwystrau yn atal amrediad o bobl o bob cefndir rhag dewis ceisio am swyddi.

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Jeffreys: “Rydan ni eisiau clywed am brofiadau pobl leol. Felly rydw i’n erfyn ar bobl i gymryd ‘chydig funudau i lenwi’r holiadur er mwyn ein helpu i wella’n gwasanaethau ar gyfer y gymuned gyfan.”

 

Mae’r holiadur ar gael ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/gwasanaethauteg 

 

Mae fersiynau papur, print mawr, Braille, ieithoedd eraill o’r holiadur ar gael drwy gysylltu â cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru neu 01766 771000 i drafod eich anghenion.