Cyhoeddi fideo newydd o glasur Cymraeg i ddathlu dydd Mamiaith Ryngwladol UNESCO

Dyddiad: 15/02/2021

Cenedl mewn Cân: Artistiaid a disgyblion yn dathlu dydd Mamiaith Ryngwladol UNESCO

 

Ar ddydd Sul 21 Chwefror i ddathlu dydd Mamiaith Ryngwladol UNESCO, bydd fideo unigryw o artistiaid a disgyblion ysgol yn canu ail-drefniant o’r gân Ysbryd y Nos yn cael ei chyhoeddi.

Bwriad ‘Cenedl Mewn Cân’ oedd creu rhestr o 10 cân i gynrychioli iaith a diwylliant Cymreig ar ei orau; a fydd yn y pen draw yn cael ei ddefnyddio fel cynnwys i godi ymwybyddiaeth o gynnyrch twristiaeth ‘Ffordd Cymru’ yn rhyngwladol. Yn dilyn pleidlais gyhoeddus a channoedd yn ymateb, Ysbryd y Nos gân Cleif Harpwood a Hefin Elis ddaeth i’r brig. Osian Huw Williams sydd wedi bod yn gyfrifol am ail-drefnu’r gân, fydd yn cynnwys artistiaid adnabyddus a disgyblion ysgolion uwchradd.

Dywedodd Elen Evans, disgybl o Dubai a gymerodd ran yn y prosiect: “Roedd yn grêt cael bod yn rhan o brosiect gyda chymaint o ddisgyblion eraill, a gallu ymuno'r holl ffordd o Dubai. Dwi’n falch i fod yn rhan o brosiect sy’n codi ymwybyddiaeth o Gymru ar Gymraeg i weddill y byd”

Trwy rwydwaith y partneriaid, Mentrau Iaith Cymru a’r Urdd cafwyd ymateb gan dros 100 o ysgolion, athrawon, disgyblion a rhieni i fod yn rhan o’r fideo. Mae disgyblion ysgolion uwchradd ledled Cymru, yn ogystal â Dubai, Patagonia a Lloegr wedi mynd ati i ffilmio a recordio eu hunain yn canu yn eu cynefinoedd.

Dywedodd Elin Evans, cydlynydd y prosiect “Mae’r brwdfrydedd gan y disgyblion, rhieni ac athrawon wedi bod yn wych. Mae’r angerdd i fod yn rhan o Cenedl mewn Cân wedi dangos pwysigrwydd ein hiaith ymysg ein pobl ifanc a’r balchder sydd gennym i’w rhannu a gweddill y byd”.

Bydd y gân a’r fideo yn cael ei lansio fel rhan o ddathliad dydd mamiaith ryngwladol UNESCO ac yn cael ei chwarae gyntaf ar raglen Lisa Gwilym ar BBC radio Cymru. Bydd y fideo iws weld ar gyfrifon Facebook: @ymweldageryri, @visitanglesey, @dewchiGonwy, @NthEastWales, @discoverceredigion, @croesoisirbenfro.

Yn ymuno a’r disgyblion bydd Cleif Harpwood, Bryn Fôn, Eädyth a Mared Williams.

Dywedodd Cleif Harpwood: "Mae'n bleser bod yn rhan o brosiect sydd yn hyrwyddo'r diwylliant Cymraeg. Mae cerddoriaeth yn fodd naturiol i ni rannu a dathlu ein hiaith. Dwi'n edrych ymlaen at glywed fersiwn Osian yn ei holl ogoniant".

Bydd fideo unigryw yn cael ei gynhyrchu gan gwmni Amcan i gyd fynd a’r gân ac yn cynnwys perfformiadau gan yr artistiaid, y disgyblion a delweddau trawiadol o Gymru. Bwriad y fideo, pan ddaw’r amser, fydd i hyrwyddo Cymru, yr iaith Gymraeg â'n diwylliant i  weddill y byd.

 

Meddai’r  Gareth Thomas Aelod Cabinet Datblygu'r Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd; “Mewn cyfnod mor anodd rwy’n hynod falch ein bod wedi gallu rhoi cyfle mor arbennig i’n pobl ifanc er mwyn ein cynorthwyo i godi ymwybyddiaeth ryngwladol yn y Gymraeg a’n diwylliant Cymreig.

“ Mae hwn yn gynllun ar y cyd ac awdurdodau lleol eraill sydd fel Cyngor Gwynedd yn credu mewn gwerth a phwysigrwydd defnyddio iaith er budd ein cymunedau, mewn busnes a chreu naws am le unigryw.

Wrth gwrs, yn 2021 bydd Gwynedd yn derbyn penderfyniad gan UNESCO ar gais Treftadaeth Byd i Dirlun Llechi Gogledd Orllewin Cymru. Mae Cenedl mewn Cân yn amserol iawn ac yn atgyfnerthu ein nod o ddathlu ein diwylliant a’n iaith a chyfraniad pwysig y tirlun Llechi a’i phobl i’r byd’.

 

Arweinir prosiect Cenedl Mewn Cân gan Wasanaeth Twristiaeth Cyngor Gwynedd mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Benfro, Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Bwrdeistrefol Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistrefol Sirol Wrecsam.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol ac yn derbyn cefnogaeth y Rhaglen Datblygu Wledig 2014- 2020 - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru.

 

Am fwy o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch ag:

 Elin Evans, Cydlynydd Prosiect RTEF, Gwasanaeth Twristiaeth a Marchnata, Cyngor Gwynedd. elinevans@gwynedd.llyw.cymru

01286 679 390 / 07580 621 142