Cau siop Mini-mart Fairbourne dros dro i amddiffyn staff, cwsmeriaid a'r gymuned

Dyddiad: 05/02/2021
Mae Cyngor Gwynedd wedi cyhoeddi Rhybudd Cau Safle o dan Reoliadau Covid-19 ar ôl i siop ‘Mini-mart’ ym mhentref Fairbourne barhau i dorri rheolau diogelwch.

Cyhoeddwyd yr Hysbysiad yn dilyn cwynion i wasanaeth Gwarchod y Cyhoedd y Cyngor nad oedd y rhai sy'n gyfrifol am y siop wedi rhoi mesurau rhesymol ar waith i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â Coronafeirws.

Mae swyddogion Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Gwynedd a Heddlu Gogledd Cymru wedi ymchwilio a chanfod fod torri rheoliadau Covid wedi digwydd. Cyhoeddwyd rhybuddion i'r busnes, ond cadarnhaodd ymweliad diweddar â'r adeilad nad oes unrhyw welliannau wedi'u gwneud.

Yn benodol, roedd pryder:

 

  • nad oedd unrhyw arwyddion ar waith wrth fynedfa'r adeilad i ddweud bod yn rhaid gwisgo gorchuddion wyneb cyn mynd i mewn;
  • nad oedd unrhyw orsaf lanweithio dwylo yn amlwg wrth fynd i mewn i'r adeilad;
  • nad oedd unrhyw farciau llawr nac arwyddion yn amlwg yn cyfarwyddo pobl ynghylch ble y dylent gerdded;
  • fod y rhesi i siopwyr yn gyfyngedig, gan ei gwneud hi'n anodd cadw pellter cymdeithasol, a dim system unffordd ar waith i sicrhau y gall pobl gydymffurfio â'r gofynion pellhau cymdeithasol 2 fetr;
  • nad oedd sgrin amddiffynnol yn ei le yn ardal y til a dim pellter cymdeithasol 2 fetr ar waith.

 

O ganlyniad, daeth Rhybudd Cau Safle i rym ar 5 Chwefror 2021 a bydd yn aros yn ei le tan ddydd Gwener, 19 Chwefror 2021 neu hyd nes y cyflawnir cydymffurfiad os ynghynt.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd: “Mae mwyafrif llethol busnesau Gwynedd yn gweithio’n galed iawn i gadw cwsmeriaid yn ddiogel ac i gydymffurfio â rheoliadau Covid-19.

“Mae hyn yn helpu i gadw ein cymunedau’n ddiogel. Yn anffodus, mae'r busnes Mini-mart yn Fairbourne wedi diystyru'r cyngor a'r rhybuddion a roddwyd iddynt. Mae ein staff wrth law i gynnig help ac arweiniad i fusnesau, ond yn syml ni allwn anwybyddu achosion pan fydd siopau fel yr un yma yn gwrthod chwarae eu rhan i gadw pobl yn ddiogel.”

Meddai Prif Arolygydd Heddlu Gogledd Cymru Owain Llewellyn: “Byddwn yn parhau i gynnal ymweliadau ar y cyd â Chyngor Gwynedd i sicrhau bod pob busnes yn cydymffurfio gyda rheolau a rheoliadau Coronafeirws.

“Mae’n bwysig cofio bod busnesau’n chwarae rhan hanfodol wrth helpu i atal yr haint rhag lledaenu a byddwn yn gwneud popeth yn ein gallu i gadw ein cymunedau’n ddiogel.”

Mae mwy o wybodaeth am reoliadau Coronafeirws ar gael o

https://llyw.cymru/coronafeirws