Bangors y Byd yn uno wrth i'r ddinas (yng Ngwynedd!) ddathlu #GŵylDewiBangor2021 rhithiol

Dyddiad: 23/02/2021

24 Chwefror – 5 Mawrth 2021

Ar ôl blwyddyn lwyddiannus arall yn 2020 doedd neb yn dychmygu y byddai cymaint wedi newid erbyn Dydd Gŵyl Dewi 2021. Gyda mesurau Covid-19 dal yn eu lle a gŵyl wedi ei siapio o amgylch digwyddiadau byw fel yr arfer, rhaid oedd ail feddwl sut bysai Bangor yn gallu dathlu Dydd Gŵyl Dewi 2021. 

Ond drwy gyd dynnu, meddwl yn greadigol a defnyddio technoleg newydd mae trefnwyr  #GŵylDewiBangor2021 wedi penderfynu symud ar-lein eleni (fwy neu lai) – ac mae’r ŵyl yn edrych fel yr orau eto!

Rhwng 24 Chwefror a 5 Fawrth 2021 bydd cyfres o ddigwyddiadau byw a rhithiol, wedi eu trefnu ar y cyd gan sefydliadau Pontio, Menter Iaith Bangor, Castell Penrhyn, Storiel, Gwynedd Greadigol, Cyngor Dinas Bangor, Adra, Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin Cymru yn cael eu cynnal er mwyn i drigolion y ddinas a thu hwnt ymuno yn yr hwyl o adra a dathlu Dydd Gŵyl Dewi mewn ffordd ddiogel.

Bydd yr ŵyl yncynnwys amrywiaeth eang o weithgareddau yn cynnwys perfformiadau cerddorol byw, gwersi crefft, coginio a garddio, cwisiau, cystadleuaeth addurno ffenestr siop ar-lein, a chynlluniau i drawsnewid y Cloc a Stryd Fawr Bangor yn goch, gwyn a gwyrdd i ddathlu diwrnod ein nawddsant.

Ychwanegiad newydd cyffrous eleni fydd sesiwn rhithiol gyda Bangors eraill ar draws y byd. Cynhelir y sesiwn rhithiol ar Ddydd Gŵyl Dewi. Bydd yn rhoi cyfle i unigolion fwynhau a dysgu mwy am y dathliad Cymreig a nawddsant Cymru. Y gobaith yw bydd y cysylltiadau rhwng Bangor, Gwynedd a’r Bangors eraill yn gyfle euraidd i adeiladu perthynas o gyfeillgarwch dros y blynyddoedd nesaf trwy wneud y pethau bychain gyda’n gilydd. Bydd y sesiwn yn cynnwys Bangor Gogledd Iwerddon, Tasmania, Wisconsin a Pennsylvania yn yr UDA!

 

 

 

Yn ôl Mair Rowlands, Cadeirydd Menter Iaith Bangor a Chynghorydd ar Gyngor Dinas Bangor:

“Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn heriol i bawb, ac er mor anodd yw trefnu unrhyw ddigwyddiad wyneb yn wyneb ar adeg fel hyn, ‘roeddan ni’n teimlo fod hyn yn gyfle i ni esblygu fel gŵyl a chynnig ‘chydig o obaith a llawenydd yn ystod y cyfnod clo diweddaraf. 

“Felly, eleni mae’r ŵyl yn codi ei phac a symud yn fwy ar-lein er mwyn i bawb allu ymuno yn yr hwyl o adra, o’u soffa neu drwy ddawnsio i gig rithiol yn eu cegin!”

Mae Gwynedd Greadigol a Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd yn falch iawn i fod yn rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi Bangor. Mae’n braf gweld sefydliadau yn parhau i gynnig amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau o fewn y cyfyngiadau yma.

Ychwanegodd Osian Gwynn, Cyfarwyddwr Celfyddydau Pontio “Dwi wrth fy modd bod Celfyddydau Pontio yn rhan o ddigwyddiadau Gŵyl Ddewi Bangor eto eleni. Mae’n dangos bod cymuned gref yma ym Mangor, sydd yn gweithio’n agos gyda'i gilydd, er budd y gymuned a’r iaith Gymraeg. Mae ymgysylltu cymunedol yn ogystal â hyrwyddo’r iaith Gymraeg yn flaenoriaethau pwysig iawn i ni a chredaf trwy gydweithio fel hyn mae modd cyrraedd ymhellach a dylanwadu’n ddyfnach.” 

Dywedodd Elin Williams, Rheolwr Cymuned a Phartneriaethau Adra, “Mae’r iaith Gymraeg yn ganolog i fywyd a diwylliant y cymunedau rydym yn rhan ohonynt, ac mae partneru i hybu hyn yn bwysig iawn i Adra. Rydym felly yn falch iawn o’r cyfle i ddathlu dydd gŵyl nawddsant Cymru fel hyn.  Braf fydd gweld ein trigolion yn Llys Dewi Sant ym Mangor felly yn nodi’r achlysur drwy rannu bara brith a chacennau cri. Mae gweithgareddau fel hyn mor bwysig i ddod â gwên i wynebau ein trigolion yn ystod cyfnod mor heriol.”

Ychwanegodd Rhys Thomas, Rheolwr Cyffredinol, Castell Penrhyn “Rwy’n hynod falch ein bod ni'n rhan o’r gymuded frwd ym Mangor sydd yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi.  Mae dod a'r holl bobl ynghyd yn bwysig iawn i ni, hyd yn oed mewn ffordd ddigidol. Rydym yn falch o rannu ein cenedlaetholdeb, ein hiaith a'n treftadaeth.  Mae’n dda cael bod yn rhan o’r ŵyl  a chael cyfle i rannu tips gan Geth yn yr ardd.  Hefyd, i hyrwyddo dysgu Cymraeg a chymryd cip olwg ar sut mae’r ardal a’i phobl wedi ysbrydoli Curadur y castell i ddysgu Cymraeg.” 

 

Mae manylion yr holl ddigwyddiadau i’w cael ar dudalen fb @GwylDewiBangor - https://www.facebook.com/gwyldewibangor

Ewch i wefannau'r sefydliadau unigol am fanylion pellach. 

 

#GŴYLDEWIBANGOR2021