Ysgol Maesincla yn dathlu derbyn canmoliaeth genedlaethol 'Ysgol sy'n Annog'

Dyddiad: 04/02/2020

 1 - Teulu Glyder Fawr

2 - Teulu Glyder Fach

Mae Ysgol Maesincla yn dathlu derbyn achrediad ‘Ysgol sy’n Annog’ fel rhan o raglen genedlaethol sy’n ceisio helpu disgyblion i rannu eu teimladau a chyfathrebu.

Dros y blynyddoedd mae’r ysgol wedi sefydlu pedwar grŵp anogaeth, gyda mynediad i hyd at 10 disgybl i bob grŵp. Yn y grwpiau hyn gall disgyblion drafod eu teimladau a datblygu eu medrau cyfathrebu, cydweithredu a rhyngbersonol gan ddatblygu eu hunan hyder a’u hunanddelwedd. Caiff rhieni eu hannog i ymuno â dosbarthiadau i ddathlu llwyddiant ac achlysuron arbennig.

Roedd yr ysgol yn teimlo’n gryf bod egwyddorion y grwpiau anogaeth yn bwysig i’r ysgol gyfan hefyd. Felly yn 2017 fe ddechreuwyd ar y daith o ddatblygu’r ysgol yn ‘Ysgol sy’n Annog’ gan ymgymryd â’r Rhaglen Genedlaethol Ysgolion sy’n Annog (National Nurturing Schools Programme) gan Nurture UK.

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: “Hoffwn longyfarch pawb yn Ysgol Maesincla am dderbyn y cydnabyddiaeth yma. Mae’n dda gweld bod y staff, y disgyblion a’r rhieni wedi mabwysiadu egwyddorion ‘Ysgol sy’n Annog’ gyda brwdfrydedd, gyda chanlyniadau positif iawn.

“Mae'r Rhaglen Genedlaethol Ysgolion sy’n Annog yn caniatáu i staff ddatblygu ac ymgorffori diwylliant sy'n meithrin ledled eu hysgolion, gwella addysgu a dysgu, hyrwyddo canlyniadau iach i blant a phobl ifanc, i gyd trwy ganolbwyntio ar anghenion a datblygiad emosiynol yn ogystal â dysgu academaidd mewn amgylchedd ysgol gyfan.”

Meddai Manon Gwynedd, Pennaeth Ysgol Maesincla: “Fel pennaeth rwyf yn ymfalchïo bod yr ysgol wedi derbyn yr achrediad ‘Ysgol sy’n Annog.’ Erbyn hyn mae’r egwyddorion anogaeth wedi ymledu’n llwyddiannus ar draws yr ysgol, ac mae’r diwylliant o ‘Ysgol sy’n Annog’ yn greiddiol i’n gweledigaeth.

“Ceir sesiynau meddylgarwch dyddiol, waliau i blant gofnodi teimladau yn ystod y dydd, amserlenni gweledol, amser cylch rheolaidd i drafod a datrys problemau ac ardaloedd ymdawelu ym mhob dosbarth er mwyn annog plant i hunan reoli eu hemosiynau.

“O ganlyniad, mae’r ysgol wedi gweld y nifer o waharddiadau yn gostwng, presenoldeb yn gwella, rhieni yn fwy parod i ddod i’r ysgol a bod data holiaduron plant/rhieni yn dangos cynnydd o ran agwedd bositif at yr ysgol. Hoffwn ddiolch i bawb am eu holl waith caled dros y blynyddoedd i ddatblygu’r rhaglen yma yn yr ysgol.”

Cynhaliwyd gweithdai ‘Ysgol sy’n Annog’ yn Hydref 2018 a fanylwyd ar ymlediad darpariaeth y grwpiau anogaeth ar draws yr ysgol, gyda gwahoddiad agored i ysgolion uwchradd a chynradd, consortia, Awdurdod Addysg Lleol a rhan ddeiliaid yr ysgol. Tywyswyd yr ymwelwyr o amgylch stondinau yn cynnig cyflwyniad ac enghreifftiau ymarferol o weithredu’r chwe egwyddor yng nghyd-destun yr ysgol.

Gwahoddwyd yr ysgol i gyflwyno’r gweithdy ‘Ysgol sy’n Annog’ yn y Cynulliad ym mis Tachwedd 2018 fel rhan o ddiwrnod yn hyrwyddo agweddau o les mewn ysgolion. Yn Awst 2019 cyhoeddodd Estyn astudiaeth achos o arfer dda yr ysgol: Datblygu medrau disgyblion trwy anogaeth.

Fel rhan o’r cynllun, mae chwe egwyddor anogaeth (The six principles of Nurture) yn sylfaen i holl waith y grŵpiau, ac sydd wedi’u trosi i iaith y plant:

  1. Yma dwi`n saff  (Mae’r ystafell ddosbarth  yn cynnig Sylfaen ddiogel)
  2. Yma dwi`n trio bod yn ddewr pan fydd pethau`n newid (Pwysigrwydd newid ym mywydau plant)
  3. Yma dwi`n hapus, iach a bodlon  (Pwysigrwydd meithrin ac annog ar gyfer datblygiad lles)
  4. Yma dwi`n dangos a dweud sut dwi`n teimlo (Mae pob ymddygiad yn ffordd o gyfathrebu)
  5. Yma dwi`n gallu gwrando a siarad â thi (Mae iaith yn ffordd hanfodol o gyfathrebu)
  6. Yma dwi`n dysgu cam wrth gam (Caiff plant eu deall yn ddatblygiadol)

 

Lluniau: 1 – Teulu Glyder Fawr

               2 – Teulu Glyder Fach