Ysgol Llanaelhaearn

Dyddiad: 20/02/2020

Yn dilyn cyfnod ymgynghori statudol i ddyfodol Ysgol Llanaelhaearn yn sgil pryder am niferoedd isel disgyblion, mae penderfyniad i gyhoeddi’r cynnig i gau Ysgol Llanaelhaearn ar 31 Awst 2020. Golyga hyn y bydd ‘cyfnod gwrthwynebu’ i’r cynnig yma yn cael ei gynnal am 28 diwrnod ym mis Mawrth 2020.

Cymeradwywyd y penderfyniad gan Gabinet y Cyngor yn ei gyfarfod ar 18 Chwefror. Mae hyn yn dilyn cyfnod o ymgynghori statudol, ac ystyriaeth ofalus o’r ymatebion a dderbyniwyd.

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, yr Aelod Cabinet dros Addysg:

“Rydym wedi bod yn trafod sefyllfa fregus yr ysgol gyda rhan-ddeiliaid perthnasol yr ysgol ers Mehefin 2019, gan sicrhau ein bod yn rhoi ystyriaeth lawn i unrhyw opsiynau posibl i geisio datrys yr heriau y mae’r ysgol yn  wynebu.

“Yn dilyn sylwadau ddaeth i law yn ystod yr ymgynghoriad diweddar, roeddem dal o’r farn nad oedd opsiwn arall yn mynd i ddod i’r afael â’r her sy’n wynebu’r ysgol.”

Y rheswm dros adolygu sefyllfa’r ysgol yw pryder dros y niferoedd isel presennol, a’r cwymp sylweddol mewn niferoedd sydd wedi bod ers 2012 pan oedd 42 o ddisgyblion yn mynychu. Erbyn hyn, wyth disgybl sydd yn yr ysgol ac maent yn cael eu haddysgu mewn dau ddosbarth – un dosbarth o dri ac un dosbarth o bump.

Ychwanegodd y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams:

“Un peth ddaeth i’r amlwg yn ystod yr ymgynghoriad oedd bod plant a rhieni Ysgol Llanaelhaearn yn awyddus i barhau i fynychu Ysgol Chwilog, gan eu bod yn mynd yno ar ddau brynhawn yr wythnos ers peth amser.

“Mae disgyblion presennol Ysgol Llanaelhaearn eisoes yn adnabod pennaeth, athrawon a disgyblion Ysgol Chwilog. Mae’n ymddangos yn debygol felly y byddant yn gwneud cais i drosglwyddo yma yn hytrach na throsglwyddo  i Ysgol Bro Plenydd.”

Yn dilyn y ‘cyfnod gwrthwynebu’, bydd y Cabinet yn ystyried unrhyw wrthwynebiadau cyn ei benderfyniad terfynol yn y gwanwyn.