Penblwydd hapus i gynllun gofal ychwanegol pobl hŷn Gwynedd

Dyddiad: 13/02/2020
Hafod y Gest 1

Bu dathlu yng nghynllun gofal ychwanegol cymdeithas tai ym Mhorthmadog yr wythnos hon, wrth nodi blwyddyn gyfan ers agor Hafod y Gest.

Mae’r tenantiaid Hafod y Gest sy’n byw yn natblygiad Grŵp Cynefin yng nghanol y dref, yn hapus iawn ei byd, wedi creu cymuned glos ac yn dweud “na allant fod mewn lleoliad gwell ar eu cyfer.”

Wrth dorri’r gacen pen-blwydd yn y datblygiad £7.8m sy’n caniatáu i bobl hŷn yr ardal fyw’n annibynnol mewn amgylchedd cymunedol diogel lle mae gwasanaethau cefnogaeth a gofal hyblyg ar gael, dywed y staff eu bod yn ymfalchïo bod y 49 o drigolion wedi setlo i’w cartref newydd.

Yn ôl Gaynor Owen, 82 a symudodd i Hafod y Gest o’i fflat ym Mhorthmadog flwyddyn yn ôl: “Dwi’n codi yn y bore ac yn diolch am gael bod mewn lle mor braf. Mae’r cynllunwyr wedi gwneud gwaith arbennig wrth ddylunio’r lle, mae popeth yn hwylus yma.

“Rydyn ni’n rhydd i blesio ein hunain yn annibynnol yn ein fflatiau, ond mae cefnogaeth ar gael gan y staff a’r gofalwyr, os bydd angen. Dydi fy iechyd i ddim yn arbennig ar y funud, ond mae cael pobl o’m cwmpas a chyfle i gymdeithasu yn y gweithgareddau yn help garw.

“Mae’r dosbarth ymarfer corff wedi bod yn help mawr i mi gryfhau’r cyhyrau wedi i mi dorri fy nghlun. Dwi’n teimlo effaith gadarnhaol y dosbarth, dwi’n fwy cadarn ar fy nhraed ac mae wedi rhoi fy hunan hyder yn ôl i mi.”

Yn ôl Helen Griffiths, 58 oed, y tenant cyntaf i symud i Hafod y Gest flwyddyn yn ôl: “Dwi’n falch o fod yma, gan bod gen i fy annibyniaeth o fewn fy fflat, ond hefyd gan mod i’n gallu piciad i’r dre yn fy nghadair olwyn. Gan mod i’n dioddef o’r cyflwr MS, ron i’n cael dyddiau pan oeddwn i’n mynd yn ddifater ynglŷn â pharatoi bwyd. Ers dod yma, mae cinio wedi ei baratoi i mi, ac mae’n rhoi cysondeb i mi, waeth pa hwyliau sydd arnaf.

Mae Helen Griffiths hefyd yn canmol y ddarpariaeth sydd ar gael i’w theulu aros yn Hafod y Gest, pan yn ymweld. Am bris rhesymol, mae stafell i ymwelwyr yn Hafod y Gest lle gall aelodau o’r teulu gysgu’r nos.

“Mae cael yr opsiwn yna wedi bod yn braf iawn i ni, gan mai dim ond stafell sbar fechan sydd gen i yn y fflat.”

Gyda 26 o fflatiau dwy ystafell wely a 14 fflat un ystafell wely yn Hafod y Gest, datblygwyd y ddarpariaeth mewn partneriaeth rhwng Cyngor Gwynedd a Grŵp Cynefin gydag Anwyl Construction yng ngofal y gwaith o ddatblygu’r adeilad newydd. Cafodd ei ariannu'n rhannol gan Grant Tai Llywodraeth Cymru.

Yn ystod y cyfnod adeiladu, gweithiodd 12 prentis o ogledd Cymru ar y safle, gyda 92 y cant o gyfanswm y gweithlu yn byw yn y rhanbarth. Mae'r prosiect wedi creu saith swydd barhaol gan gynnwys rheolwr, gofalwr, staff cegin a gofalwyr nos.

Yn ôl Shan Lloyd Williams, Prif Weithredwr Grŵp Cynefin: “Dyma ein pedwerydd cynllun gofal ychwanegol yng ngogledd Cymru ac mae’n braf iawn gallu nodi’r garreg filltir bod y lleoliad yn agored ac yn llewyrchu ers blwyddyn gron.

“Fel cymdeithas dai rydym wedi ymrwymo i ddarparu atebion tai yn y rhanbarth ac mae'r cynlluniau yma’n gyfle gwych i bobl hŷn fyw'n annibynnol gyda'r hyblygrwydd o gael gwasanaethau gofal os oes angen.”

Dywedodd Aelod Cabinet Oedolion, Iechyd a Llesiant Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dafydd Meurig: “Mae datblygiad Hafod y Gest yn enghraifft dda o weithio gyda'n partneriaid i drawsnewid gofal cymdeithasol. Blwyddyn yn ddiweddarach, mae’n dda gweld bod nifer o bobl hŷn Gwynedd wedi setlo, yn gyfforddus ac yn parhau i fyw'n annibynnol ac yn ddiogel yn eu cymunedau.

 

“Hoffwn ddiolch i'n partneriaid yng Ngrŵp Cynefin a'r Bwrdd Iechyd sydd wedi chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu'r trydydd cyfleuster tai gofal ychwanegol yma yng Ngwynedd.  Ac yn fwyaf oll, hoffwn ddiolch i’r staff am eu cefnogaeth a’u gofal o’r tenantiaid, yn ystod y flwyddyn.”

 

LLUN: Disgybl o Ysgol Eifion Wyn, Gwion Pritchard gydag un o drigolion Hafod y Gest, Mrs Gaynor Owen a’r rheolwr, Caryl Crampton yn torri’r gacen pen-blwydd yng nghynllun gofal ychwanegol Grŵp Cynefin