Cyngor Gwynedd yn agor Uned Dementia newydd ym Mhlas Hedd

Dyddiad: 18/02/2020
Plas_Hedd

Mae Cyngor Gwynedd wedi agor uned arbenigol newydd sydd wedi’i datblygu ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia ym Mhlas Hedd, Bangor.

 

Bydd Uned Aber yn sicrhau darpariaeth bwrpasol ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia yn yr ardal a sicrhau gofal arbenigol mor agos â phosib at eu teuluoedd.

 

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Gofal Cyngor Gwynedd:

 

“Roedd hi’n braf iawn gweld yr uned arbenigol yma yn agor ym Mhlas Hedd.

 

“Mae’r buddsoddiad yma yn rhan o’n gweledigaeth o weithio gyda phartneriaid yn y maes iechyd i gynnig gwasanaethau gofal arbenigol i bobl â chyflyrau fel dementia o fewn eu cymunedau ac mor agos ag sy’n bosib at deulu a ffrindiau.

“Yn y gorffennol, mae pobl yn aml wedi gorfod gadael eu bro i gael gofal, ond rydw i’n falch ein bod yn gallu ymateb i’r awydd am ofal dementia yn fwy lleol, ac y bydd ardal Bangor yn elwa.

 

“Mae’r datblygiad yma yn Uned Aber yn un o sawl uned yng Ngwynedd gydag uned debyg hefyd wedi cael ei datblygu ym Mhlas Hafan yn Nefyn ynghyd ag ymestyn y ddarpariaeth dementia ym Mryn Blodau yn Llan Ffestiniog a Llys Cadfan yn Nhywyn.”

 

Mae’r gwaith uwchraddio ym Mhlas Hedd wedi costio £120,000 ac mae rhan o’r cartref wedi’i addasu i fod yn addas i ddarparu cymorth arbenigol ar gyfer hyd at 7 o bobl gyda dementia, gan gynnwys ‘ystafell seibiant’ sy’n golygu y gall defnyddwyr ddod i mewn am hyd at bythefnos er mwyn i’r teuluoedd gael seibiant.

 

Meddai Carys Owen, sy’n rheoli Plas Hedd ar ran Cyngor Gwynedd: “Rydan ni’n falch iawn o weld yr uned yna agor ac y bydd pobl leol sy’n byw gyda dementia a’u teuluoedd yn elwa o’r cynllun.

 

“Mae’n bwysig iawn fod trigolion yn aros yn agosach at deulu a ffrindiau gan gynnal y cyswllt pwysig yna cyn hired â phosib.”

 

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar y prosiect hwn, gyda chyllid o Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru wedi’i ddefnyddio fel rhan o’r gwaith uwchraddio.

 

LLUN: (chwith – dde) Gwen Hughes, Rheolwr Ardal Gwasanaethau Daraparu (Gogledd) Cyngor Gwynedd; Arwel Wyn Owen, Pennaeth Cynorthwyol Tai a Llesiant Cyngor Gwynedd; Carys Owen, Rheolwr Plas Hedd; Siân Gwenllian, AC Arfon; Cynghorydd Edgar Wyn Owen, Cadeirydd Cyngor Gwynedd; Aled Davies, Pennaeth Oedolion, Iechyd a Llesiant Cyngor Gwynedd; Cynhorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Gofal Cyngor Gwynedd.