Bangor yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi 2020: Ail flwyddyn o ddigwyddiadau wedi eu cadarnhau

Dyddiad: 07/02/2020
gwyl dewi

17 – 29 Chwefror 2020

Ar ôl blwyddyn lwyddiannus llynedd bydd sefydliadau mwyaf Bangor a’r cylch yn dod at eu gilydd unwaith eto eleni i drefnu cyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau er mwyn dathlu nawdd sant Cymru, Dewi Sant.

Wedi ei drefnu ar y cyd gan sefydliadau Pontio, Menter Iaith Bangor, UMCB, Castell Penrhyn, Storiel, Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin Cymru a Phrifysgol Bangor bydd Bangor yn Dathlu Dydd Gŵyl Dewi 2020 yn cynnwys amrywiaeth eang o weithgareddau mewn lleoliadau gwahanol ar draws y ddinas a gorymdaith arbennig ar hyd y Stryd Fawr ar ddydd Sadwrn 29ain o Chwefror.

Yn ôl John Wyn Jones, Cadeirydd Menter Iaith Bangor,:

“Llynedd cafwyd ymateb da i’r ŵyl, gyda theuluoedd yn gorymdeithio i gerddoriaeth Gymreig ar hyd strydoedd Bangor a baneri lliwgar Dewi Sant, Cymru a Llywelyn Fawr yn chwifio yn y gwynt”

“Felly eleni eto, a’r dathlu dinesig yn mynd o nerth i nerth, gwahoddwn drigolion ac ymwelwyr i fwynhau a hyrwyddo’n diwylliant a’n hunaniaeth unigryw Gymreig”

Yn eu plith, bydd gweithgareddau at bob dant yn cynnwys digwyddiadau cerddorol, seryddiaeth, sinema, cabaret, celf a chrefft, cwis i ddysgwyr, darlithoedd, a gweithdai theatr a chystadleuaeth addurno ffenestri busnesau Stryd Fawr a Bangor Uchaf.

Hefyd eleni am y tro cyntaf cynhelir 2 gystadleuaeth newydd sbon. Rhoddir cwpan Dewi Sant i’r ysgol, glwb ieuenctid neu glwb chwaraeon sydd a’r presenoldeb gorau yn yr orymdaith a bydd cwsmeriaid yn penderfynu p’run yw bwyty mwyaf Cymreig Bangor. Ar ddiwedd yr orymdaith yn Storiel ceir perfformiad o sioe deuluol wych “Taith yr Iaith” gan yr actor Llion Williams, un o frodorion Bangor.

Dywedodd Llion, “Mae’n rhoi gwefr i mi i weld Bangor yn dathlu un o wyliau pwysicaf Cymru, ac mae’n anrhydedd arbennig i mi fod yn cael arwain yr orymdaith trwy ddinas fy magwraeth. Tydy llawer o bobl ddim yn sylweddoli mai Bangor yw dinas Gymreiciaf Cymru o ran y canran o siaradwyr Cymraeg, a gallwn ymfalchïo yn hynny ac yn wir ei hamlieithrwydd trwy ddathlu Dewi Sant a’i genadwri. Felly rwy’n annog y Bangor ayes, fel fi ac ymwelwyr i wneud y pethau bychain a dod i fwynhau’r wledd dros bythefnos olaf mis Chwefror.

Meddai Osian Gwynn, Cyfarwyddwr Celfyddydau Pontio, “Dwi wrth fy modd fod Pontio’n rhan o ddigwyddiad ‘Bangor yn Dathlu Gwyl Ddewi’ eto eleni. Mae’r iaith Gymraeg yn rhan ganolog o’n gweledigaeth fel sefydliad a ‘da ni’n falch iawn o fedru cydweithio gyda’r holl bartneriaid. Mae’n argoeli i fod yn gyfnod llawn hwyl a bwrlwm o gwmpas dydd ein nawddsant, a dwi’n gobeithio y bydd y dathlu a’r cydweithio’n parhau am flynyddoedd i ddod.”

 

Bydd y gweithgareddau yn cychwyn ar 17 ac ymlaen hyd at 29 Chwefror.

Ewch i wefannau'r sefydliadau unigol am fanylion pellach.