Cyngor Gwynedd yn cyhoeddi drafft o'r Strategaeth Toiledau Lleol

Dyddiad: 20/02/2019
toiledau

Mae Cyngor Gwynedd wedi cyhoeddi drafft or strategaeth ar gyfer toiledau cyhoeddus yn y sir a fydd yn gosod gweledigaeth am y ddarpariaeth i’r dyfodol, ac yn gofyn am sylwadau gan drigolion a sefydliadau lleol.

Fel pob un o gynghorau Cymru, mae gan Wynedd gyfrifoldeb statudol i asesu angen y gymuned am doiledau , gyda disgwyliad fod pob awdurdod lleol  yn cyhoeddi Strategaeth Toiledau Lleol erbyn 31 Mai 2019.

Cyn cyhoeddi’r strategaeth ddrafft, mae’r Cyngor wedi cynnal asesiad o angen am doiledau yn lleol yng Ngwynedd. Mae’r strategaeth hwn yn nodi canfyddiadau'r asesiad ac yn egluro beth fydd blaenoriaethau'r Cyngor dros y ddwy flynedd nesaf.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar wasanaethau bwrdeistrefol:

“Mae’r strategaeth ddrafft yma yn cael ei gyhoeddi yn dilyn asesiad manwl o’r ddarpariaeth dros y flwyddyn ddiwethaf. Fel rhan o’r asesiad cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ac rydym yn ddiolchgar iawn i’r dros 1,200 o bobl wnaeth gwblhau yr holiadur.

“Mae’r wybodaeth rydym wedi ei dderbyn wedi bod yn ddefnyddiol iawn wrth fynd ati i ddatblygu’r Strategaeth ac rydym wedi defnyddio adborth trigolion wrth lunio’r strategaeth ddrafft.

“Mae’r amcanion  sydd wedi eu hymgorffori yn cynnwys darparu cyfleusterau glân a diogel, gweithio gyda phartneriaethau i gynnal toiledau cyhoeddus a darparu arwyddion fel ei fod yn hawdd dod o hyd i gyfleusterau. 

“Hoffwn roi’r cyfle rwan i unrhyw un ddarllen y drafft, a chynnig unrhyw sylwadau pellach ar y blaenoriaethau cyn i’r Cyngor gyhoeddi’r Strategaeth terfynol ym mis Mai.”  

Mae’r holiadur ar gael ar wefan Cyngor Gwynedd www.gwynedd.llyw.cymru/Ymgynghori - neu os am gopi papur, cysylltwch gyda Bethan Roberts ar 01286 679068. Mae’r holiadur ar agor tan 1 Mai 2019.