Cabinet Gwynedd yn argymell Cyllideb 2019/20

Dyddiad: 20/02/2019

Mae aelodau Cabinet Cyngor Gwynedd wedi argymell cynnydd o 5.8% er mwyn gwarchod nifer o wasanaethau sy’n bwysig i bobl y sir.

Gan nad yw’r cyllid mae Cyngor Gwynedd yn ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru i dalu am ddarparu gwasanaethau lleol yn ddigonol i gwrdd â’r cynnydd sylweddol yn y gost o ddarparu gwasanaethau ym meysydd fel gofal cymdeithasol ac addysg, mae’r Cyngor yn wynebu bwlch ariannol o bron i £13 miliwn yn 2019/20. Mae hyn yn dilyn blynyddoedd lawer o dorri nôl ar wariant a gweithredu arbedion ariannol ar draws yr awdurdod.

Er mwyn cyfarch y bwlch ariannol am y 12 mis nesaf, mae’r Cabinet wedi cynnig y dylai’r Cyngor wireddu arbedion sydd eisoes ar droed gwerth £2.45 miliwn ac amrywiol drefniadau eraill er mwyn lleihau’r bwlch.

Mae’r Cyngor wedyn wedi adnabod cyfleoedd i wireddu arbedion pellach o £2.73 miliwn ac yn obeithiol na fydd y camau hyn yn cael effaith negyddol ar bobl Gwynedd. 
 
Yn dilyn cyfres o ymgynghoriadau cyhoeddus a gweithdai cynghorwyr, mae Cabinet y Cyngor yn cynnig y dylid cyfarch y bwlch sydd ar ôl drwy gynllunio arbedion ynghyd a chynnydd o 5.8% yn y Dreth Cyngor ar gyfer 2019/20. 

Yn ogystal ag amddiffyn meysydd addysg a gofal, bydd cynnig y Cabinet yn galluogi’r Cyngor i osgoi gwireddu’r arbedion canlynol:

  • lleihau’r gwasanaeth llyfrgell deithiol;
  • dileu’r gwasanaeth llyfrgelloedd i ysgolion;
  • lleihau’r gyllideb ar gyfer cronfa llyfrau’r llyfrgell;
  • y cynllun parcio am ddim dros gyfnod y Nadolig;
  • lleihau cyfraniad i Gymorth i Ferched;
  • codi ffi ar drigolion am adnewyddu biniau gwastraff sydd wedi eu difrodi;
  • lleihau y grantiau strategol i’r celfyddydau;
  • lleihau’r cyfraniad i’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid.

 Meddai’r Cynghorydd Peredur Jenkins, Aelod Cabinet Cyllid Cyngor Gwynedd:

“Yn dilyn blynyddoedd lawer o gyllido annigonol gan y llywodraeth, mae’r sefyllfa ariannol sy’n wynebu’r Cyngor yn ddifrifol iawn.

“Yn dilyn proses ymgysylltu ac ymgynghori helaeth, ynghyd a gweithdai gydag aelodau ar draws y Cyngor, rydym wedi gwrando ar y sylwadau a gyflwynwyd. Rydym felly yn argymell cyllideb sy’n cydbwyso’r angen i gyfarch y bwlch ariannol tra’n gwarchod gwasanaethau sy’n bwysig i drigolion Gwynedd.

“Mae’r strategaeth ariannol ar gyfer 2019/20 yn ganlyniad i drefniadau rheolaeth ariannol gadarn a blaengynllunio hirdymor.

“Er yr heriau sylweddol, mae’n ymddangos y bydd cynnydd Treth Cyngor yma yng Ngwynedd ymhlith yr isaf o gynghorau’r gogledd ac rydym yn rhagweld y bydd yn is na chyfartaledd cynghorau Cymru.

“Serch hyn, mae’n gwbl glir ein bod yn cyrraedd pendraw ein gallu i warchod gwasanaethau lleol ac rydym unwaith eto yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau cyllid digonol i gynghorau allu darparu gwasanaethau cyhoeddus lleol i’r dyfodol.”

Byddai cynnydd o 5.8% mewn Treth Cyngor yn golygu cynnydd blynyddol o £75.69  ar gyfer eiddo Band D arferol, neu £1.46c yr wythnos.

Bydd holl gynghorwyr Gwynedd yn penderfynu ar gyllideb yr awdurdod mewn cyfarfod o’r Cyngor llawn ar 7 Mawrth.