Balchder Bro Porthmadog

Dyddiad: 04/02/2019
Casglu_Gwastraff_Litter_Pick_Porthmadog
Daeth tua 25 o wirfoddolwyr lleol at ei gilydd wrth y Llyn Bach, Porthmadog, yn ddiweddar i hel sbwriel oedd wedi ymgasglu o gwmpas yr ardal gyfagos. 
                                                                                                                             
Roedd y digwyddiad yn un o nifer o sesiynau codi sbwriel sydd wedi’u cyflawni gan breswylwyr lleol dros y blynyddoedd diwethaf, gyda’r Cynghorydd lleol dros Porthmadog-Dwyrain, Nia Wyn Jeffreys yn arwain y tro hyn.
 
Meddai’r Cynghorydd Nia Jeffreys: “Diolch yn fawr iawn i bawb a ddaeth i helpu. Roeddem wedi casglu llawer iawn o sbwriel ond hefyd cawsom ambell i beth annisgwyl, fel head-rest car a gwialen bysgota. Mae’r criw yn gwerthfawrogi cymorth Trefi Taclus, a Glanhau Strydoedd y Cyngor a waredodd y sbwriel a’r nifer o ganiau a photeli i’w hailgylchu.”
 
Dywedodd y Cynghorydd Gareth Wyn Griffith, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Priffyrdd a Bwrdeistrefol: “Diolch yn fawr i holl drigolion Porthmadog aeth allan i godi sbwriel ar fore oer a gaeafol yn ddiweddar. Mae pob ymdrech o’r fath yn dangos pa mor bwysig mae balchder bro i Iechyd a lles ein cymunedau.
 
“Mae hefyd yn dangos yn glir ei fod yn annerbyniol i daflu gwastraff yn ein hamgylchedd bregus.”
 
Diolch hefyd i Gaffi Port am gynnig panad a chacen haeddianol iawn i’r criw am eu hymdrechion.
 
Gall unrhyw un sydd yn ei gael yn euog o daflu sbwriel mewn man cyhoeddus dderbyn gwŷs i fynd gerbron llys a derbyn dirwy o £2,500.
 
Am fwy o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd neu os ydych eisiau dechrau grŵp cymunedol, cysylltwch gyda’r Tîm ar 01766 771000 neu e-bostio trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru os am wneud cais am becyn cymunedol.
 
Mae menter Trefi Taclus yn cael ei ariannu gyda grant gan Lywodraeth  Cymru, sydd â’r bwriad o wella’r amgylchedd leol yng Nghymru.
 
Llun: Rhai o’r gwirfoddolwyr a gymerodd ran, gyda’r Cynghorydd Nia Wyn Jeffreys ar y dde yn y cap glas.