Agor pont dros dro dros Afon Rhyd-hir

Dyddiad: 15/02/2019

Bodfel

Bodfel2 

Bodfel1

 

Bydd pont newydd dros dro dros Afon Rhyd-hir ar yr A497 rhwng Efailnewydd a Boduan yn agor wythnos nesaf.

Caewyd Pont Bodfel – sy’n strwythur rhestredig Gradd II – dair wythnos yn ôl oherwydd difrod strwythurol sylweddol.

Mae pont Bailey dros dro un lon bellach wedi ei gosod ac mae gwaith i roi wyneb ffordd cysylltiol yn mynd rhagddo. Golygai hyn y bydd y ffordd yn cael ei agor dan system oleuadau traffig dwy-ffordd cyn diwedd wythnos nesaf. 

Ar yr un pryd, mae gwaith diogelu strwythur yr hen Bont Bodfel yn mynd yn ei flaen ac mae’r broses o ganfod ateb hir-dymor i’r sefyllfa yn bwrw ‘mlaen.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros wasanaethau Priffyrdd a Bwrdeistrefol: “Rydw i’n siŵr y byddai’r gymuned gyfan yn cytuno fod yr ateb dros dro yma i’w groesawu. Golygai y byddwn yn gallu ail-agor y ffordd yn gynt gan leihau’r risg o ddamwain ffordd a mae’n galluogi’r gwasanaethau brys i ymateb cyn gynted a phosib i alwadau yn yr ardal.

“Hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch i bobl leol a gyrwyr am fod mor amyneddgar ers i’r bont gael ei difrodi dair wythnos yn ôl. Gobeithio bydd y datblygiad diweddaraf yma yn gwneud bywyd yn haws i drigolion a busnesau’r ardal sydd wedi gorfod gwneud taith ychwanegol o wyth milltir o Foduan i’r Ffôr.

“Pan ddifrodwyd y bont ‘nol ar 26 Ionawr, gweithiodd peirianwyr strwythurol o adran YGC y Cyngor yn gyflym gan gadarnhau na fyddai’n bosib i ail agor Pont Bodfel yn syth ac mae staff y Cyngor wedi mynd ati i ffeindio’r datrysiad dros dro gorau. Mae gosod y bont newydd a chreu ffordd gysylltiol wedi bod yn dipyn o her, yn enwedig gan fod y tywydd yn gallu bod yn ein herbyn dros y gaeaf.” 

Ychwanegodd Steffan Jones, Pennaeth mewn gofal o Wasanaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol y Cyngor: “Mae asesiadau technegol cychwynnol yn dangos fod difrod sylweddol wedi ei wneud i un o bileri Pont Bodfel, mae’n debyg fod hyn wedi ei achosi gan ysgwrio o dan sylfeini’r bont.

“Mae’r bont restredig Gradd II yn dyddio’n ôl i’r 19fed ganrif gynnar, sy’n gwneud unrhyw waith trwsio yn her. Mae’r Cyngor mewn trafodaethau efo’r tirfeddiannwr lleol, cynrychiolwyr o Cadw, Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru er mwyn adnabod y datrysiad tymor hir gorau. Bydd gofyn i’r Cyngor fynd trwy broses trwyddedu cyn gwneud unrhyw waith trwsio ar Bont Bodfel, oherwydd ystyriaethau llifogydd, llygredd a physgodfeydd.”

LLUNIAU: Gwaith o osod y bont dros-dro