Grŵp Llanberis mewn ymgyrch sbwriel newydd

Dyddiad: 20/02/2019
Llanberis

Daeth aelodau o’r grŵp cymunedol Pentref Taclus Llanberis at ei gilydd yn ddiweddar i gychwyn tymor newydd o sesiynau hel sbwriel wythnosol o gwmpas y pentref. Mae’r grŵp, sydd wedi ennill gwobr, ar fin cyrraedd y garreg filltir o dair blynedd o weithgareddau rheolaidd, gyda’u hymdrechion yn dangos sut y gall balchder lleol gwneud gwahaniaeth mawr i gymuned.

Fe wnaeth y gwirfoddolwyr lwyddo i gasglu 16 sach o sbwriel adeg y sesiwn boreol o gwmpas y pentref, gan gynnwys Y Glyn a’r ardaloedd o gwmpas y llyn tuag at yr orsaf trên.

Dywedodd Eric Bayliss ar ran y grŵp: “Mae’n anrhydedd gweithio gyda gwirfoddolwyr sydd yn credu mewn cadw’r pentref yn daclus i drigolion ac i ymwelwyr. Rydym yn deall bod arian yn brin y dyddiau hyn ac rydym yn cymryd balchder mawr mewn cadw’r pentref yn daclus.

“Diolch i bawb a gymerodd rhan, yn enwedig y rhieni a’r plant a wnaeth ymuno gyda ni ar ddiwrnod oer ar fore Sul. Hefyd, hoffwn ddiolch i Gyngor Gwynedd am eu cefnogaeth a busnesau lleol am ddarparu’r te, coffi a bisgedi i gynhesu pawb.”

Meddai’r Cynghorydd Kevin Morris Jones, Llanberis: “Mae yna lawer o ymwelwyr yn dod i Lanberis ac mae y rhan helaeth ohonynt yn parchu prydferthwch yr ardal, ond yn anffodus nid yw lleiafrif ohonynt yn defnyddio’r biniau sydd wedi’u darparu, sydd yn siomedig iawn. Mae Llanberis yn falch iawn o’r grŵp Pentref Taclus – mae eu hymdrechion yn cyfrannu gymaint tuag at gadw’r pentref fel cyrchfan rhagorol ac yn lle hyfryd i fyw.”

Meddai’r Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Briffyrdd a Bwrdeistrefol: “Mae’n dda gweld y grŵp Pentref Taclus Llanberis yn parhau gyda’u hymdrechion rhagorol. Mae sesiynau cymunedol hel sbwriel yn cyflawni llawer mwy na dim ond cael gwared â gwastraff. Maent yn chwalu’r ddelwedd o ddifaterwch ac yn codi morâl yn y gymuned drwy ddangos i bobl eu bod yn gofalu, ac maent hefyd yn adrodd yn ôl ar faterion eraill sydd angen sylw.

“Mae dull partneriaeth y grŵp gyda’r Cyngor yn darparu buddion amgylcheddol sylweddol yn lleol yn ogystal â dod a phobl at ei gilydd o fewn y gymuned, sydd yn fudd arwyddocaol arall.”

Gall unrhyw un sydd yn ei gael yn euog o daflu sbwriel mewn man cyhoeddus dderbyn gwŷs i fynd gerbron llys a derbyn dirwy o £2,500.

Am fwy o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd neu os ydych eisiau dechrau grŵp cymunedol, cysylltwch gyda’r Tîm ar 01766 771000 neu e-bostio trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru os am wneud cais am becyn cymunedol.

Mae menter Trefi Taclus yn cael ei ariannu gyda grant gan Lywodraeth  Cymru, sydd â’r bwriad o wella’r amgylchedd leol yng Nghymru.

Llun: Rhai o’r gwirfoddolwyr a gymerodd rhan yn yr ymgyrch hel sbwriel.