Sicrhau noson i'w chofio drwy ddewis yn ddoeth

Dyddiad: 02/02/2018
sgor hylendid

Yn dilyn Diwrnod Santes Dwynwen yn ddiweddar, a gyda Dydd San Ffolant yn dilyn cyn bo hir, bydd nifer ohonom yn mynd am bryd o fwyd rhamantus.

 

Mae trefnu noson allan gyda’ch partner yn ddigon o straen ar ei ben ei hun, heb sôn am orfod poeni am safon glendid y gegin yn y bwyty. Efallai eich bod chi wedi darllen adolygiadau gwych ar-lein neu fod ffrind wedi argymell rhywle, ond cofiwch edrych ar y sgôr hylendid bwyd cyn bwyta allan.


Mae'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yn ei gwneud yn ofynnol i fusnesau bwyd arddangos sgôr sy'n seiliedig ar eu safonau hylendid. Mae'r sgôr yn cael ei dyfarnu yn dilyn arolygiad gan y Cyngor. Mae busnesau yn yr ardal yn cael eu sgorio o '0', sy'n golygu bod 'angen gwella ar frys' i'r sgôr uchaf o 5, sy'n adlewyrchu safonau ‘da iawn’.       

 

Felly os ydych yn penderfynu archebu bwrdd i ddau yn eich hoff fwyty, neu'n bwriadu cael pryd tecawê rhamantus i'w fwynhau gartref, cofiwch edrych ar y sgôr hylendid yn gyntaf.

Cofiwch gadw llygad am y sticer du a gwyrdd yn y ffenest neu ar y drws. Mae logo Llywodraeth Cymru arno ac mae'n nodi'r Sgôr Hylendid Bwyd. Os nad ydych chi'n gallu gweld y sticer, ewch ati i holi aelod o staff neu gallwch chwilio ar-lein drwy ymweld â www.food.gov.uk/sgoriau. Os na allwch chi gael gwybodaeth am Sgôr Hylendid Bwyd busnes, cysylltwch gyda’r Cyngor.

 

Mae'n rhaid i fusnesau tecawê hefyd ddarparu gwybodaeth am sut i ddod o hyd i'w Sgôr Hylendid Bwyd ar eu taflenni a bwydlenni.

 

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar Warchod y Cyhoedd:

“Mae’r adeg yma o’r flwyddyn yn gyfnod prysur i fwytai, caffis, tafarndai a busnesau bwyd lleol eraill. Mae'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yn ei gwneud yn haws i bawb ddewis  pryd rhamantus mewn lle sy'n cymryd hylendid bwyd o ddifri. Mae Sgôr Hylendid Bwyd uchel yn rhywbeth i ymfalchïo ynddi."

Ychwanegodd Richard Bowen, Cyfarwyddwr Dros Dro’r Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru:

“Nid yw awyrgylch rhamantus neu wefan bwyty yn rhoi syniad i chi ar sut siâp sydd ar ei safonau hylendid bwyd. Ond mae'r Sgôr Hylendid Bwyd yn rhoi syniad i chi o beth sy'n digwydd tu ôl i ddrysau caeedig y gegin, felly dylech chi ystyried hynny wrth benderfynu ble i fwyta.”

Cofiwch wneud yn siŵr eich bod wedi ystyried popeth eleni, gan gynnwys y Sgôr Hylendid Bwyd, er mwyn sicrhau nad yw eich noson yn cael ei difethaf. Mae manylion llawn i’w gweld yma: www.food.gov.uk/sgoriau