Prosiect twristiaeth yn rhoi hwb i economi leol

Dyddiad: 13/02/2018
Llafn y Cewri-13

Mae prosiect ymgysylltu twristiaeth leol  ‘Blwyddyn y Chwedlau’ wedi helpu i gynyddu gwariant yn yr economi leol yng ngogledd-orllewin Cymru i £7 miliwn. Cafodd y prosiect, a gafodd ei redeg o Fehefin 2017 hyd at Ionawr 2018 ei ariannu gan Groeso Cymru, a’i arwain gan Gyngor Gwynedd ar ran Cynghorau Conwy a Môn.

 

Fel rhan o’r cynllun, cafodd cerflun 20 troedfedd o gleddyf ei osod ar lannau Llyn Padarn, Llanberis er mwyn dathlu hanes a threftadaeth yr ardal. Cynhaliwyd cystadleuaeth gyhoeddus er mwyn enwi’r cleddyf, gyda disgyblion Ysgol Dolbadarn yn dewis a dethol yr enw terfynol, sef  ‘Llafn y Cewri’. Mae’r cerflun eisoes yn atyniad poblogaidd gydag ymwelwyr o bell ac agos ac yn gyrchfan amlwg ar gyfer tynnu lluniau.

 

Yn ogystal, trefnwyd i dri actor o’r gyfres sebon boblogaidd, Hollyoaks i ymweld gyda’r tair sir ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau er mwyn annog pobl i ddefnyddio’r we i ddarganfod beth sydd gan Ogledd Cymru i’w gynnig i ymwelwyr .

Cafodd y tri actor adnabyddus, Nadine Mulkerrin, Jessica Ellis a Luke Jerdy eu gwahodd gan Meilir Williams  – sy’n actio ar y gyfres sebon boblogaidd ‘Rownd a Rownd’. Cawsant gyfle i badl fyrddio yn Rhosneigr, bwyta yn yr Oyster Catcher, ymweld gyda’r dreigiau bach yng nghastell Caernarfon, cymryd tro ar atyniad Zip Blaenau Ffestiniog, cael gwers coginio ym Modnant ac yna yn ymweld â chanolfan sgïo yn Llandudno. Cafodd yr ymweliad ei hyrwyddo drwy gyfryngau cymdeithasol, gyda’r fideos perthnasol yn llwyddo i gyrraedd cynulleidfa o dros 120,000 ar gyfryngau cymdeithasol.

 

Meddai’r Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Ddatblygu’r Economi: “Mae’n ffaith fod twristiaeth yn chwarae rhan bwysig iawn yn economi gogledd-orllewin Cymru, gydag oddeutu 16,000 o drigolion Gwynedd yn unig yn cael eu cyflogi o fewn y sector.

“Gwyddom hefyd fod twristiaeth ddiwylliannol yn sector sy’n tyfu, ac rydym yn awyddus i gefnogi ein cymunedau er mwyn gwneud twristiaeth yn ddiwydiant hyfyw drwy gydol y flwyddyn.

“Gyda mwy a mwy o bobl yn creu defnydd o lwyfannau digidol wrth gynllunio gwyliau, mae Gwasanaeth Twristiaeth y Cyngor wedi buddsoddi yn sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf mewn cynlluniau marchnata a chodi ymwybyddiaeth yn benodol mewn ymgyrchoedd ar-lein. Mae Croeso Cymru a busnesau preifat hefyd wedi adeiladu a chefnogi’r ymdrechion yma, ac mae’r buddsoddiad yma yn sicr yn dwyn ffrwyth ac yn trosglwyddo i wariant sylweddol yn yr economi leol.”

 

Mae ffigyrau diweddar Llywodraeth Cymru yn dangos bod 22% o ymwelwyr domestig a 43% o ymwelwyr tramor i Wynedd yn mwynhau hanes a threftadaeth, gyda mwy na thraean o ymwelwyr o dramor yn aros yn lleol.

 

Ariannwyd y prosiect yn rhannol gan gronfa twristiaeth ranbarthol Llywodraeth Cymru.

 

Am ragor o wybodaeth am dwristiaeth yng ngogledd orllewin Cymru, ewch i:

www.ymweldageryri.info (Gwynedd)

www.visitllandudno.org.uk (Conwy)

www.croesomon.co.uk (Ynys Môn)