Hwb sylweddol i gyfleusterau twristiaeth yng Ngwynedd

Dyddiad: 07/03/2018

TAIS(a) TAIS(b)

Yn ddiweddar bu’r Gweinidog Twristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas yn ymweld â Choed y Brenin, ger Dolgellau er mwyn cyhoeddi ychydig dros £500,000 o fuddsoddiad a fydd yn hwb sylweddol i ddiwydiant twristiaeth yng Ngwynedd.

Mae chwe phrosiect penodol wedi eu cefnogi drwy gronfa Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS) gyda chefnogaeth Croeso Cymru. Mae’r buddsoddiad wedi ei gyllido drwy brosiect Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Mae’r prosiectau a fydd yn cael eu gweithredu yn 2018/19 yn cynnwys:

- arwyddion a llwybrau tref yn Harlech,

- gwelliannau i feysydd parcio a chyfleusterau cyhoeddus yn Harlech,

- uwchraddio cyfleusterau mynediad arfordirol,

- buddsoddi mewn cyfleusterau cyhoeddus mewn cyrchfannau allweddol,

- uwchraddio cabanau croeso i ymwelwyr mewn dau faes parcio Ymddiriedolaeth Genedlaethol parcio ym Mhorthor a Porthdinllaen ym Mhen Llŷn,

- estyniad i lwybr beic mynydd gradd glas yng Nghoed y Brenin, Dolgellau.

Y nod yw ceisio datblygu a gwella cyfleusterau twristiaeth sy’n gynaliadwy a safonol er mwyn ehangu profiadau ymwelwyr i’r sir.

Cafodd y Gweinidog gyfle i glywed oddi wrth y partneriaid am y cynlluniau sydd ar y gweill.  Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas: “Mae cynllun y Cymorth Buddsoddi Mewn Amwynderau Twristiaeth yn ffordd ardderchog inni helpu’r sector twristiaeth ac i ehangu cyfleusterau ac amwynderau lleol. Yn aml, ni roddir fawr o sylw iddyn nhw, ond maen nhw’n gosod sail ac yn cyfrannu’n sylweddol at brofiadau ymwelwyr â Chymru a’r argraff sy’n cael ei chreu o’r wlad. Bydd pobl leol hefyd yn elwa arnyn nhw. 

“Mae ymwelwyr yn disgwyl i bob agwedd ar eu hymweliad fod o’r ansawdd gorau, gan gynnwys llety, gwybodaeth, toiledau a meysydd parcio.  Mae rheoli’n cyrchfannau twristiaeth yn allweddol os rydyn ni am barhau i ddarparu profiadau o ansawdd uchel i ymwelwyr yn unol â’n huchelgeisiau strategol. Mae darparu’r cyllid hwn yn cyfrannu at greu cyrchfannau gwell, ac rwy’n falch iawn o fod wedi gallu cael blas ar y cynlluniau sydd gan y diwydiant ar y gweill ac yn edrych ymlaen at weld y cynlluniau yma wedi cwblhau.”

Meddai Graham Perch ar ran Gymdeithas Twristiaeth Harlech: “Mae Cymdeithas Twristiaeth Harlech yn ddiolchgar am y gefnogaeth a ddangoswyd gan Lywodraeth Cymru a Croeso Cymru drwy’r gronfa TAIS. Gobeithiwn bydd y cymorth ariannol hwn yn gatalist i greu a datblygu profiad anhygoel i ymwelwyr ac i greu’r ymdeimlad o berchnogaeth ac ymglymiad o fewn y gymuned leol.

“Bydd yr arian hwn yn helpu creu newidiadau cyffroes o gwmpas Harlech a fydd yn annog pobl i archwilio’r dref ac ardal Ardudwy. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda’n partneriaid er mwyn datblygu’r prosiectau a nodwyd yn y dyfodol agos. Bydd y budd cymdeithasol ac economeg, i fusnesau lleol ac i’r gymuned, yn hwb i ddatblygiad Harlech.”

Dywedodd Andy Godber, Rheolwr Gweithrediadau Ymddiriedolaeth Cenedlaethol Llŷn: “Mae’r Ymddiriedolaeth Cenedlaethol yn falch o’r cyfle a roddwyd gan gronfa TAIS i wella cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr ym Mhorthor a Phorthdinllaen, sef dau gyrchfan pwysig yn Llŷn. Mae’n fwy o bleser gweld Gwynedd fel cyfanwaith yn elwa o’r gronfa gan ystyried pa mor bwysig yw’r diwydiant twristiaeth i gymunedau o fewn y sir.”

Meddai’r Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Ddatblygu’r Economi: “Does dim dwywaith fod twristiaeth yn sector bwysig i economi Gwynedd. Mae’r ffigyrau diweddaraf yn dangos fod y sector twristiaeth yng Ngwynedd yn werth £1biliwn yn flynyddol, gyda 15,557 o drigolion Gwynedd  wedi’u cyflogi yn y sector.

“Mae’r buddsoddiadau diweddaraf yma sy’n deillio o gronfa gynllun TAIS yn help mawr i ni wella cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr, ac i ehangu eu profiad o ymweld â Gwynedd. Nid yn unig fydd y rheini sy’n ymweld â’r sir yn elwa o hyn, ond hefyd y rheini sydd yn byw a gweithio yng Ngwynedd.”

LLUNIAU: Ymweliad diweddar i Coed y Brenin – un o’r prosiectau sydd yn elwa ar fuddsoddiad gwerth dros £500,000