Gwasanaeth Teledu Cylch Cyfyng Cyngor Gwynedd

Dyddiad: 02/02/2018

Mae adroddiad fydd yn cael ei gyflwyno i Gabinet Cyngor Gwynedd yn argymell buddsoddi £489,000 er mwyn uwchraddio rhwydwaith Teledu Cylch Cyfyng y Cyngor.

 

Os bydd y Cabinet yn cefnogi’r argymhelliad i sefydlu darpariaeth teledu cylch cyfyng ar sail cyfundrefn heb ofalwr, bydd y Cyngor yn gosod camerau newydd a system di-wifr mewn amryw leoliadau yn y sir i gymryd lle’r hen ddarpariaeth analog sydd wedi bod yn ei le ers ryw ugain mlynedd.

 

Byddai gosod y system teledu cylch cyfyng newydd yn golygu:

  • bod Heddlu Gogledd Cymru yn gallu cael mynediad uniongyrchol i’r delweddau byw ar unrhyw adeg o’r dydd;
  • delweddau o ansawdd llawer uwch y gellir ei ddefnyddio mewn achosion llys heddiw ac i’r dyfodol;
  • cyswllt di-wifr yn golygu’r gallu i ymestyn y gwasanaeth teledu cylch cyfyng i leoliadau eraill yn y sir pe byddai angen i’r dyfodol.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd: “Byddai buddsoddiad sylweddol yma o £489,000 yn golygu moderneiddio’r darpariaeth Teledu Cylch Cyfyng a sicrhau fod y ddarpariaeth yn addas ar gyfer blynyddoedd i ddod. Mae’r camerau presennol bellach yn cyrraedd diwedd eu hoes ac mewn rhai amgylchiadau mae safon y delweddau yn golygu eu bod yn anodd eu defnyddio i gefnogi achosion llys.

 

“Trwy uwchraddio’r system, rydym yn hyderus y bydd y ddarpariaeth yn addas ar gyfer blynyddoedd i ddod. Os bydd y system newydd yn cael ei gyflwyno, bydd yn galluogi’r heddlu i gael mynediad uniongyrchol at y system a bydd y dechnoleg ddi-wifr hefyd yn golygu fod modd symud y ddarpariaeth i leoliadau eraill o fewn y sir fel mae’r angen.

 

“Fel sy’n amlwg i holl drigolion y sir, mae’r toriadau yn yr arian mae’r Cyngor yn ei dderbyn gan y llywodraeth yn ganolog yn golygu fod rhaid i ni ail-edrych ar y ffordd yr ydan ni’n darparu rhai gwasanaethau. Ar yr achlysur yma, yn unol â dymuniadau trigolion Gwynedd, rydan ni wedi ceisio adnabod ffordd sy’n gwireddu arbediad ariannol sylweddol o £210,000 y flwyddyn tra’n parhau i gynnal y ddarpariaeth teledu cylch cyfyng.

 

“Wrth gwrs, byddai cyflwyno’r drefn teledu cylch cyfyng heb ofalwr yn golygu newid. Byddai’n golygu colli pedwar swydd llawn-amser o 2019/20 ymlaen ac yn amlwg mi fyddwn ni’n trafod yn uniongyrchol gyda’r unigolion rheini os bydd yr adroddiad yn cael ei gymeradwyo.

 

“Ond trwy gyflwyno’r newid yn raddol, bydd yn rhoi cyfle i ni fel Cyngor drafod y ffordd ymlaen gyda’r aelodau staff dan sylw ac i geisio adnabod cyfleon am swyddi amgen o fewn y Cyngor lle bynnag mae hynny’n bosib.”

 

Bydd adroddiad ar wasanaeth teledu cylch cyfyng yn cael ei ystyried gan Gabinet y Cyngor ar 13 Chwefror 2018.