Grantiau hyd at £20,000 ar gael i brynwyr tro cyntaf yng Ngwynedd

Dyddiad: 01/02/2018

Mae Cyngor Gwynedd wedi lansio cynllun newydd sy’n rhoi cymorth o hyd at £20,000 i brynwyr tai tro cyntaf er mwyn talu am gostau adnewyddu ar eiddo sy’n wag.

 

Mae’r cynllun blaengar ar gael i drigolion Gwynedd ac i berchnogion tai gwag, ble mae'r eiddo wedi bod yn wag ers o leiaf chwe mis. Bydd yn cynorthwyo’r gwaith o ostwng y nifer o dai gwag yn y sir gan gynnig cymorth ariannol sylweddol i brynwyr tro cyntaf allu cwblhau costau adnewyddu.

 

Meddai’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Tai Cyngor Gwynedd:

“Mae prynu tŷ am y tro cyntaf yn gallu bod yn straen ariannol ar bobl.  Mae’r cynllun yma yn gyfle gwych i roi cymorth i brynwyr tro cyntaf, wrth helpu i leihau'r nifer o dai gwag o fewn y sir.

“Mae nifer o gynlluniau wedi bod yn llwyddiannus yma yng Ngwynedd dros y blynyddoedd diwethaf i ddod ag eiddo gwag nol i ddefnydd, ac mae tîm tai gwag y Cyngor yn parhau i weithio gyda nifer o berchnogion i ddod a mwy o dai yn ôl i ddefnydd. ‘Rydym hefyd yn cynnig benthyciadau i helpu prynwyr newydd i dalu eu blaendal.

“Yn syml, mae hon yn gynllun lle mae pawb yn elwa - mae’n darparu cymorth ariannol i brynwyr y tro cyntaf yng Ngwynedd, yn gwella’r amgylchedd yn lleol drwy ddod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd yn ogystal â helpu perchnogion eiddo i adnewyddu eu tai gwag.”

Bydd modd defnyddio’r grant i wneud gwaith trydanol ar gartref, i gynnal gwelliannau plymio neu wresogi, i osod cegin neu ystafell ymolchi newydd, neu i wneud gwelliannau i’r to, drysau neu ffenestri’r adeilad.

Er mwyn derbyn cymorth grant, rhaid i’r unigolyn ddefnyddio’r eiddo fel prif gartref. Os bydd eiddo yn cael ei werthu o fewn pum mlynedd o dderbyn grant, bydd angen ad-dalu’r grant yn rhannol.

 

Am wybodaeth bellach, neu i gyflwyno cais, cysylltwch â Thîm Tai Gwag Cyngor Gwynedd ar 01341 424 371, e-bostio: taigwag@gwynedd.llyw.cymru neu ymweld â www.gwynedd.llyw.cymru/taigwag