Codi ymwybyddiaeth er mwyn helpu pobl ifanc

Dyddiad: 15/02/2018

Ym mis Mawrth bydd cyfle i unrhyw weithiwr a phartneriaid sy’n cefnogi pobl ifanc yng Ngwynedd i gyfarfod a rhwydweithio efo amryw o asiantaethau o fewn y maes cyflogaeth, sgiliau, addysg, hyfforddiant a gwirfoddoli.

Mae’r digwyddiad, sydd yn cael ei gynnal yng Ngwesty’r Celt yng Nghaernarfon, yn gyfle i fudiadau hyrwyddo eu gwasanaethau i gynulleidfa allweddol sydd yn cefnogi pobl ifanc o ddydd i ddydd.

Mae’r digwyddiad yn rhan o ymgyrch ehangach Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid Llywodraeth Cymru i leihau’r nifer o bobl ifanc 16-24 oed sydd ddim mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth.

Fel rhan o’r broses gweithredu, mae Cyngor Gwynedd ac awdurdodau lleol eraill  yn cydweithio’n agos gyda Gyrfa Cymru, gwasanaethau ieuenctid, ysgolion, colegau a phartneriaid eraill. Y bwriad yw sicrhau bod pobl ifanc sydd ddim mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant (NEET), neu sydd mewn perygl o ddatgysylltu o addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth, yn cael eu nodi ac yn derbyn y cymorth sydd angen arnynt i’w rhoi ar ben ffordd unwaith eto.

Meddai’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Ieuenctid: “Mae’r digwyddiad rhwydweithio yn rhan o’r gwaith cydlynu cymorth sydd ar gael i weithwyr a phobl ifanc er mwyn sicrhau eu bod yn ymwybodol o’r ddarpariaeth sydd ar gael iddynt.

 “Bydd amrywiaeth o fudiadau yno yn cynrychioli sectorau penodol megis cyflogaeth, sgiliau, addysg, hyfforddiant a gwirfoddoli ynghyd a mudiadau sydd yn cynnig gwasanaethau arbenigol. Bydd y digwyddiad yn codi ymwybyddiaeth o weithwyr allweddol sydd yn cefnogi  ac yn gweithio gyda phobl ifanc ynghylch y fath o gefnogaeth a darpariaeth sydd ar gael i rheini rhwng 16-24 oed, yn ogystal â chynnig cyfle i asiantaethau allweddol i gyd-weithio er budd pobl ifanc.”

Dywedodd y Cynghorydd Dilwyn Morgan, Aelod Cabinet Gwynedd dros faterion Plant a Theuluoedd: “Rwy’n edrych ymlaen at fynychu’r digwyddiad hwn fel rhan o fy rôl gyda Gwasanaeth Plant a Theuluoedd y Cyngor. Mae’n bwysig bod y rheini sydd yn cefnogi pobl ifanc yng Ngwynedd yn cael y cyfle i rwydweithio gydag amryw o asiantaethau er mwyn eu helpu i ddarparu’r cymorth gorau bosib.

“Rwyf felly’n annog unrhyw un sydd yn gweithio ac yn cefnogi pobl ifanc yng Ngwynedd i gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn ac i gymryd rhan yn y sgwrs.”

Bydd y digwyddiad Rhwydweithio Partneriaid yn cymryd lle ar ddydd Mercher 7 Mawrth rhwng 9:30am-12pm yng Ngwesty’r Celt. Bydd mwy na 20 o wahanol fudiadau/gwasanaethau yn bresennol a bydd cynrychiolaeth o fudiadau o fewn y maes cyflogaeth, sgiliau, addysg, hyfforddiant a gwirfoddoli ynghyd a mudiadau sydd yn cynnig gwasanaethau arbenigol.

Os ydych yn gweithio o fewn y sector, gallwch gofrestru yma https://www.eventbrite.co.uk/e/cefnogi-pobl-ifanc-16-24-oedsupport-young-people-16-24-yrs-old-tickets-42982150770  neu gallwch gysylltu gyda Bethan Eluned Jones, Rheolwr Ymgysylltu Pobl Ifanc drwy ebost bethanelunedjones@gwynedd.llyw.cymru neu galw 01286 679296.

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru i’r digwyddiad yw 5 Mawrth.