Campws Dysgu 3-19 Y Bala

Dyddiad: 02/02/2018

Ar ddydd Mawrth, 13 Chwefror 2018, bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn cwrdd i ystyried argymhelliad i gyhoeddi rhybuddion statudol ar y cynnig i sefydlu Campws Dysgu 3-19 Cyfrwng Cymraeg, statws Cymunedol, ar safle presennol Ysgol y Berwyn i agor ar 1 Medi 2019.

 

Daw hyn yn dilyn cynnal ymgynghoriad statudol ar gynnig i ad-drefnu ysgolion yn nalgylch y Berwyn rhwng 22 Tachwedd 2017 a 10 Ionawr 2018, er mwyn derbyn sylwadau rhan-ddeiliad ar y cynnig.

 

Os bydd y Cabinet yn cefnogi’r argymhelliad hwn,  bydd y Cyngor yn symud ymlaen i gam nesaf yn y broses statudol, sef cyhoeddi rhybuddion statudol gan ganiatáu cyfnod o 28 diwrnod i dderbyn unrhyw wrthwynebiadau. Yn dilyn y cyfnod hwn bydd unrhyw wrthwynebiadau a dderbynnir yn cael eu cyflwyno mewn adroddiad i Gabinet y Cyngor am benderfyniad terfynol.

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd:

 

“Fel Cyngor, rydan ni’n llwyr ganolbwyntio ar sicrhau darpariaeth addysg o’r radd flaenaf i blant a phobl ifanc dalgylch y Berwyn. Mae’r buddsoddiad o £10.27m sydd wedi ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru, am sicrhau fod plant yr ardal yn cael eu haddysgu ar safle sy’n darparu amgylchedd ddysgu sy’n addas ar gyfer yr 21ain ganrif.”

 

Os ydi’r Cabinet yn penderfynu cefnogi’r argymhelliad, y cam allweddol nesaf fydd rhyddhau rhybuddion statudol ynglŷn a’r cynnig a chynnal cyfnod gwrthwynebu.

 

Bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn cwrdd ar ddydd Mawrth, 13 Chwefror i drafod y mater. Mae’r adroddiad llawn ar gael ar wefan y Cyngor www.gwynedd.llyw.cymru/ycabinet