Buddsoddiad £12.7 miliwn wrth adrefnu addysg gynradd Bangor

Dyddiad: 05/03/2018

Bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn cwrdd ar 13 Mawrth i drafod adroddiad sy’n gofyn am ganiatâd i gychwyn cyfnod o ymgynghori ar gynnig i ad-drefnu ysgolion yn nalgylch Bangor a fyddai’n arwain at fuddsoddiad o £12.7 miliwn yn addysg gynradd y ddinas.

Mae Cyngor Gwynedd wedi sicrhau buddsoddiad sylweddol i foderneiddio darpariaeth addysg gynradd yn ninas Bangor, sy’n cynnwys cyfraniad o £6.3 miliwn gan Lywodraeth Cymru i alluogi’r Cyngor i adolygu  a gwella’r ddarpariaeth addysg. Mae ymrwymiad hefyd gan gwmni datblygu tai Redrow, fel rhan o gytundeb ar gyfer datblygiad newydd Goetre Uchaf ym Mhenrhosgarnedd.

Yn dilyn ystyriaeth lawn o’r opsiynau posib, bydd adroddiad fydd gerbron y Cabinet yn argymell  adeiladu ysgol newydd ar gyfer Ysgol y Garnedd. Byddai’r datblygiad yn golygu cynyddu’r capasiti’r ysgol i 420 ar safle presennol y Garnedd a thir Ysgol Friars sydd gerllaw. Byddai’r newid hefyd yn golygu cau ysgolion Coedmawr a Glanadda a chynnig lle i’r disgyblion yn Ysgol y Garnedd (yn ddarostyngedig ar ddewis rhieni).

Yn ogystal, fel rhan o’r cynnig i ad-drefnu darpariaeth addysg yn nalgylch Bangor, mae argymhelliad wedi ei gynnwys i gynnal rhag-ymgynghoriad gyda’r Eglwys yng Nghymru yn ymwneud â’r bwriad i ymestyn ac chyflwyno gwelliannau a fydd yn cynyddu capasiti Ysgol y Faenol i 315  disgybl. 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: “Fel Cyngor, rydan ni’n awyddus i sicrhau fod holl blant Gwynedd yn cael mynediad at yr adnoddau addysgol gorau posib mewn lleoliadau o ansawdd.

“Mae’r buddsoddiad o £12.7 miliwn sydd wedi ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru, am sicrhau fod plant yr ardal yn cael eu haddysgu ar safle sy’n darparu amgylchedd ddysgu sy’n addas ar gyfer yr 21ain ganrif.

“Tra’n derbyn fod unrhyw opsiwn sy’n ystyried cau safleoedd yn benderfyniad anodd, rydw i’n teimlo fod yr opsiwn sydd gerbron yn cynnig cyfle i ni wella’r ddarpariaeth addysgol ym Mangor ac yn rhoi cyfle i ni gryfhau y ddarpariaeth Gymraeg yn y ddinas.

“Ein nod fel Cyngor ydi gallu cynnig profiadau a chyfleoedd gorau posib i’n holl ddisgyblion – a hynny mewn cymunedau ar draws y sir.”

Os bydd y Cabinet yn cefnogi’r argymhelliad hwn, y cam allweddol nesaf fydd cynnal ymgynghoriad statudol ar y cynnig a gyflwynwyd i’r Cabinet.

Bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn cwrdd ar ddydd Mawrth, 13 Mawrth i drafod y mater. Mae’r adroddiad llawn ar gael ar wefan y Cyngor www.gwynedd.llyw.cymru/ycabinet