Balchder bro plant Llanberis yn disgleirio

Dyddiad: 14/02/2018
Llanberis1

Mae plant sy’n mynychu clwb celf yn Y Festri yn Llanberis wedi cael y cyfle yn ddiweddar i arwain mewn ymgyrch atal sbwriel a baw cwn yn yr ardal. Roedd eu hymdrechion yn rhan o ymgyrch ar y cyd gyda grŵp preswylwyr lleol Pentref Taclus Llanberis a thîm Trefi Taclus Cyngor Gwynedd.

Roedd y plant, sy’n rhan o glwb celf lleol ‘Make Your Marks’, wedi gwir mwynhau cyfarfod gyda’r grŵp Pentref Taclus a dysgu am ba mor ddrwg mae sbwriel yn gallu bod i’r amgylchedd, a chafwyd cyfle iddynt hefyd godi sbwriel yn eu maes chwarae lleol gydag aelodau o’r grŵp lleol.

Yn ddiweddarach fe aeth y plant ati i greu posteri lliwgar i amlygu’r materion oedd o bryder iddynt. O dan y faner ‘Caru Llanberis! - ‘Caru Ein Byd!’ bydd y posteri yn cael eu gosod o gwmpas y pentref i gyfleu’r neges bwysig.

Un o’r plant gymerodd ran oedd Cerys, sy’n naw oed: “Mae’n bwysig i bobl codi eu sbwriel i fyny, fel nad yw’n gwneud i’n pentref edrych yn flêr neu frifo’r amgylchedd. Roedd yn hwyl dylunio’r posteri.”

Rhoddwyd y posteri at ei gilydd gan Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, Jonathan Gwyn Neale, ac meddai: “Mae hi wedi bod yn bleser i weithio gyda’r plant yn Y Festri yn eu hymgyrch i helpu gwarchod eu hamgylchedd lleol. Mae eu brwdfrydedd yn glir i’w gweld ac mae’n wych eu bod yn gallu rhoi hyn ar waith i greu’r posteri ffantastig yma.”

Dywedodd Patricia Pitts, sy’n arwain grwp amgylchedd lleol Pentref Taclus Llanberis: “Rydym yn falch iawn o gael y cyfle i weithio gyda’r Festri a Threfi Taclus i greu’r arwyddion. Gobeithio y gwnaiff yr arwyddion dynnu sylw pobl at effaith sbwriel ar Lanberis a’i hamgylchedd arbennig.”

Yn siarad ar ran grwp y plant oedd Thomasine Thomkinson, ac meddai: “Mae natur ardal Llanberis mor hardd ac felly rydym yn awyddus i gadw ei naws prydferth. A pha well ffordd i godi ymwybyddiaeth gyda’r plant na phrosiect celf, a thrwy hyn helpu i gadw'r pentref yn lle glan a diogel iddynt chwarae.”

Ychwanegoedd Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd, Gareth Wyn Griffith: “Unwaith eto mae plant Gwynedd yn adrodd ar broblemau amgylcheddol eu cymuned a gyda chymorth Trefi Taclus maent wedi medru gwneud rhywbeth yn ei gylch. Mae gan bawb gyfrifoldeb i beidio taflu sbwriel na gadael baw cŵn ond da yw gweld mai plant Gwynedd sydd yn ein haddysgu ar y problemau difrifol yma.”

Mae’r Festri yn elusen gofrestredig sydd wedi ei sefydlu i hyrwyddo a datblygu mentrau celf yn y gymuned a phrosiectau yn Llanberis a’r cyffiniau. Mae â’r bwriad o barchu’r amgylchedd naturiol a lleihau ein heffaith arno. Mae’r Festri ar agor i bawb.

Mae’r rheini sy’n taflu sbwriel mewn lleoliad cyhoeddus yn cyflawni trosedd. Gall unrhyw un sy’n cael eu darganfod yn euog o daflu sbwriel mewn man cyhoeddus wynebu dirwy hyd at £2,500. I adrodd am unrhyw achos o dipio slei bach, cysylltwch hefo tim gorfodaeth stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000.

Mae Cynllun Trefi Taclus Gwynedd wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru er mwyn anelu i wella’r amgylchedd lleol.

Am fwy o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd neu os hoffech chi ddechrau eich grŵp cymunedol eich hun, cysylltwch â’r tîm ar 01766 771000 neu gyrrwch e-bost at trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru os ydych am wneud cais am becyn cymunedol.

LLUN: Rhai o’r plant fu’n rhan o’r ymgyrch amgylcheddol yn Llanberis