Agor pennod newydd i Lyfrgell y Bala

Dyddiad: 09/02/2018
Bala11

Ar ôl i Wasanaeth Llyfrgell Cyngor Gwynedd dderbyn grant o £120,000 gan Lywodraeth Cymru er mwyn adnewyddu Llyfrgell Bro Tegid, y Bala, mae wedi ail-agor ar ei newydd wedd yn ei safle gwreiddiol yn Ysgol y Berwyn, yn dilyn cyfnod dros dro yng Nghanolfan Hamdden Penllyn tra bu gwaith cynnal a chadw yn digwydd yno.

Bydd llu o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal dros gyfnod hanner tymor i blant ac oedolion er mwyn croesawu pobl i’r safle.

Bydd digwyddiadau ‘Lliwiwch ac ymlaciwch’, sef cyfle anffurfiol i gymdeithasu trwy liwio ar fore dydd Mawrth, 13 Chwefror rhwng 11 a hanner dydd, yn ogystal â ‘Llofruddiaeth yn y Llyfrgell’ ar ddydd Iau, 15 Chwefror rhwng 2pm a 4pm –gyda’r awduron trosedd Myfanwy Alexander a John Alwyn Griffith ar gael i oedolion yn cynnwys paned a lluniaeth ysgafn.

Ar gyfer y plant, cynhelir Cystadleuaeth Gwneud Llun o Tegi, Pnawn o Hwyl – Bwystfilod Anhygoel gyda ‘Wild Elements’ ar Ddydd Gwener, 16 Chwefror rhwng 2pm a 4pm, a Bore Hwyl i’r teulu ar fore Sadwrn 17 Chwefror rhwng 10am a 12pm. Mae pob digwyddiad yn rhad ac am ddim ac nid oes angen neilltuo lle ymlaen llaw.

 

Meddai’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd:

“Yn dilyn derbyn grant hael o £120,000 gan Lywodraeth Cymru, mae’r gwelliannau sydd wedi cael ei gwneud i’r llyfrgell yn cynnwys darparu ystafell hyblyg ar gyfer gweithgareddau’r llyfrgell ac adran fwy atyniadol i blant.

“Gan fod y llyfrgell ar safle lle bydd y campws dysgu newydd yn agor yn fuan, mi fydd yn ganolbwynt cymunedol i’r dref ble gall pobl a phlant ymgynnull ar gyfer digwyddiadau fydd yn cael eu cynnal yno.

“Hoffwn ddiolch o i ddefnyddwyr y llyfrgell am eu cydweithrediad yn ystod y gwaith adnewyddu. Bydd y llyfrgell ar ei newydd wedd yn cynnig gwell darpariaeth, ac yn creu adnodd croesawgar a chyfeillgar i bawb sy’n ymweld.”

 

Mae’r llyfrgell hefyd yn cynnwys dewis eang o lyfrau i’w benthyg ar gyfer pob oedran, yn ogystal â gwasanaethau, gwybodaeth a chyngor am ddim. Cewch hefyd ddefnydd o 4 cyfrifiadur a chymorth ar sut i fynd ar-lein, wi-fi am ddim ac e-adnoddau megis e-lyfrau, e-gylchgronau ac e-gomics.

 

Am fwy o wybodaeth ewch i:  www.gwynedd.llyw.cymru/llyfrgell neu i weld catalog y llyfrgelloedd ewch i: www.gwynedd.llyw.cymru/llyfrgelloedd