Siapio dyfodol y Gwasanaeth Ieuenctid yng Ngwynedd

Dyddiad: 07/02/2017

Siapio dyfodol y Gwasanaeth Ieuenctid yng Ngwynedd

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed barn trigolion y sir a sefydliadau perthnasol am sut y dylai Gwasanaeth Ieuenctid y sir ddatblygu i’r dyfodol.

 Pwrpas y Gwasanaeth Ieuenctid ydi helpu pobl ifanc 11-25 oed i ddatblygu sgiliau personol, cymdeithasol ac addysgol a’u galluogi i ddatblygu eu llais, eu dylanwad a’u lle mewn cymdeithas.

 Mae Cyngor Gwynedd yn derbyn llai o arian gan y llywodraeth i dalu am ddarparu gwasanaethau lleol. Yn y dyfodol, bydd gan y Cyngor £270,000 yn llai o arian i ddarparu Gwasanaeth Ieuenctid, felly mae’n rhaid ystyried beth ydi blaenoriaethau ac anghenion trigolion, a sut y gellir gwneud y mwyaf o sefyllfa lle mae’r arian sydd ar gael i ddarparu gwasanaethau yn lleihau.

 Meddai’r Cynghorydd Mair Rowlands, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar faterion Plant a Phobl Ifanc: “Fel mae pawb yn ymwybodol, mae’r arian mae cynghorau lleol yn ei dderbyn gan y llywodraeth i ddarparu gwasanaethau lleol yn crebachu. Yr her i ni fydd gwneud y gorau o’r arian yma a chynnal Gwasanaeth Ieuenctid sydd yn ymateb i anghenion pobl ifanc Gwynedd ac i’r pethau hynny sydd bwysicaf iddyn nhw.

 “Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid wedi cynnal sgwrs gychwynnol iawn gyda chriwiau o bobl ifanc ar draws y sir yn ystod y misoedd diwethaf. Roedd hwn yn gyfle i bobl ifanc ddweud wrthym am eu profiadau o’r gwasanaeth, nodi beth sy’n bwysig iddyn nhw a rhannu eu syniadau ar gyfer y Gwasanaeth Ieuenctid i’r dyfodol. Rydan ni’n hynod ddiolchgar i’r rheini fu’n cymryd rhan yn y sesiynau yma – y prif negeseuon ddaeth i’r amlwg gan y bobl ifanc oedd y dylai’r Gwasanaeth Ieuenctid helpu pobl ifanc i gymdeithasu gyda’i gilydd, cefnogi datblygiad personol pobl ifanc, a’u helpu i ddatblygu sgiliau newydd.

 “Y cam nesaf ydi holi barn i adnabod beth sy’n bwysig i bobl ifanc, ac eraill, ar gyfer y Gwasanaeth Ieuenctid i’r dyfodol. Mae casglu a gwrando ar farn pobl ifanc yn bwysig i ni cyn gwneud penderfyniadau am y gwasanaeth i’r dyfodol. Bydd yr holl sylwadau yn cael eu hystyried yn ofalus cyn cymryd penderfyniadau ar ddyfodol y gwasanaeth yn hwyrach ymlaen yn y flwyddyn.”

 Yn ogystal, mae’r Cyngor eisiau gwella trefniadau ar gyfer casglu barn pobl ifanc am lu o faterion yn ymwneud â gwaith y Cyngor. Bydd cyfle i bob person ifanc o dan 25 oed sy’n cwblhau’r holiadur hwn ennill gwobr o iPad mini os ydynt yn nodi eu bod yn barod i gymryd rhan mewn arolygon eraill yn y dyfodol.

 Mae’r holiadur ar gael i’w lenwi ar lein ar www.gwynedd.llyw.cymru/ymgynghori a chopïau papur ar gael yn eich llyfrgell leol neu unrhyw un o dair Siop Gwynedd y Cyngor:

  • Pencadlys y Cyngor, Stryd y Castell, Caernarfon
  • Swyddfeydd y Cyngor, Cae Penarlag, Dolgellau
  • Swyddfeydd y Cyngor, Ffordd y Cob, Pwllheli.