Lansiad Taflen Baw Cŵn Dyffryn Nantlle

Dyddiad: 21/02/2017
lansiad

Lansiad Taflen Baw Cŵn Dyffryn Nantlle

Bu Cyngor Cymuned Llanllyfni a Chyngor Gwynedd gweithio ar y cyd yn ddiweddar mewn ymgyrch i geisio lleihau baw cŵn ar lwybrau a phalmentydd yr ardal.  Mae hyn yn dilyn cwynion gan breswylwyr Dyffryn Nantlle bod y broblem yn gwaethygu, er gwaethaf ymdrechion y Cyngor dros y blynyddoedd i godi ymwybyddiaeth am y broblem.

Roedd dwy ran i’r ymgyrch, y rhan gyntaf oedd i’r cyngor cymuned greu taflen ‘Rhowch y Baw yn y Bin!’, sef taflen sydd yn manylu ar fap pob bin yn yr ardal sydd yn derbyn baw cŵn, gan annog perchnogion i gynllunio eu taith gyda lleoliadau’r biniau mewn cof. Argraffwyd y taflenni gyda chymorth ariannol gan Gyngor Gwynedd trwy ymgyrch Trefi Taclus Llywodraeth Cymru. 

Mae’r daflen yn cynnwys y wybodaeth lle mae pecynnau baw cŵn ar gael am ddim, sef o Lyfrgell Penygroes ac o Ganolfan Hamdden Plas Silyn. Fel rhan o’r ymgyrch, rhoddwyd taflen i bob plentyn yn ysgolion cynradd y dyffryn a hefyd rhoddwyd rhai i fusnesau a chanolfannau cyhoeddus yr ardal.

Yn yr ail ran o’r ymgyrch bu  Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd yn gosod nifer o bosteri ‘Rhowch y Baw yn y Bin!’ ar hyd llwybr sy’n arwain o’r pentref at Lôn Eifion.  Fel rhan o’r gwaith yma cofnodwyd y niferoedd o faw cŵn cyn ac ar ôl yr ymgyrch, a gwelwyd gostyngiad o 38% yn yr achlysuron baeddu ar y llwybr.

Meddai Barry Bracegirdle, Cadeirydd Cyngor Cymuned Llanllyfni: ‘Mae baw cŵn yn broblem barhaol a dwys mewn mannau o Benygroes. Mae’n achosi gryn boendod a dicter ymysg preswylwyr ac yn enwedig i rieni plant yr ardal.  Mae’r daflen yma’n syml ac mae’r neges yn glir i’r rhai sy’n mynnu torri’r gyfraith: ‘Rhowch y baw yn y bin!” - gyda sawl bin yn lleol, ‘does dim esgus! Hoffwn ddiolch i’n Cynghorydd Justin Davies am arwain gyda’r ymgyrch hon.’

Meddai’r Cynghorydd John Wynn Jones, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr Amgylchedd: ‘Does dim amheuaeth mai yn y gymuned mae’r grym a’r gallu mwyaf i ddatrys y broblem baw cŵn - ymysg y preswylwyr a’u cynrychiolwyr a’r mwyafrif o berchnogion cwn cyfrifol. Mae’n wych bod Trefi Taclus Gwynedd wedi gallu helpu Cyngor Cymuned Llanllyfni i ddelio â’r broblem trwy gyfrannu at gostau’r daflen a gweithredu’r ymgyrch posteri.’  

Toxicariasis

Mae nifer o gŵn wedi eu heintio a pharasitiaid gall fod yn niweidiol i bobl, yn enwedig i blant. Clefyd yw Toxocariasis wedi ei achosi gan wyau pryfaid toxacara yn cael eu trosglwyddo o gŵn i bobl drwy faw a gwastraff ci wedi ei heintio. Gall y clefyd arwain at salwch neu hyd yn oed dallineb.

Yng Ngwynedd, mae mynd a chi i ardal chwarae plant penodedig, tir ysgolion, cae chwaraeon, i draethau penodol (Ebrill - Medi) neu adael eich ci wastraffu mewn ardal gyhoeddus yn dramgwydd troseddol. Mae troseddwyr yn agored i dderbyn dirwy £100 ac os yw rhywun yn pallu neu’n methu talu, gall hyn arwain at orchymyn cwrt a dirwy hyd at £1,000.

Am fwy o wybodaeth ynghylch ymgyrch Cyngor Gwynedd, Trefi Taclus, cysylltwch ag aelod o’r tîm yn 01766771000 neu gyrrwch e-bost i tidytowns@gwynedd.llyw.cymru

Mae cynllun Trefi Taclus yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda’r nod o wella ansawdd yr amgylchedd yn lleol