Disgyblion Bro Tegid yn creu posteri codi ymwybyddiaeth

Dyddiad: 14/02/2017
Baw Ci Bala

Mari a Rachel ynghyd a Jonathan Neale, Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd yn arddangos eu poster

Disgyblion Bro Tegid yn
creu posteri codi ymwybyddiaeth

Mae plant Ysgol Bro Tegid yn Y Bala, wedi cael digon ar wastraff cŵn yn eu cymunedau yn ddiweddar ac maent wedi penderfynu gwneud rhywbeth am y peth.

 Roedd y plant wedi cael digon o orfod ceisio osgoi baw ci ar eu ffordd i’r ysgol yn ogystal â dod ar ei draws yn eu meysydd chwarae. Roeddent yn teimlo bod angen cymorth ac arweiniad hefo’r menter felly cysyllton nhw gyda menter Threfi Taclus Cyngor Gwynedd i greu posteri i godi ymwybyddiaeth am y mater.

 Dywedodd Mari, disgybl ym mlwyddyn 5: “Mae'r posteri baw cŵn yn bwysig ofnadwy oherwydd mae yna lawer o faw cŵn o gwmpas Bala. Mae'n bwysig iawn i bobl godi baw cŵn a'i roi yn y bin oherwydd os mae baw ci yn mynd yn eich llygad rydech yn gallu mynd yn ddall.”

 Ychwanegodd Rachel, disgybl oedd hefyd yn rhan o’r fenter: “Mae Mari a fi yn hapus iawn bod ein lluniau ni wedi cael eu dewis i fod ar y poster oherwydd mae problem baw cŵn yn mynd yn waeth yn Bala. Mae rhai yn codi'r baw ond yn hongian y bagiau ar goeden neu ei roi yn y gwrychoedd sydd yn afiach!”

 Meddai’r Cynghorydd Gwynedd lleol, Dilwyn Morgan: “Mae yna nifer o lwybrau yn Y Bala sy’n boblogaidd gyda cherddwyr cŵn, ac yn enwedig y rhai sy’n arwain at ac o gwmpas Llyn Tegid ac Afon Tryweryn. Mae’n annerbyniol bod y llwybrau hyn ac eraill yn y dref wedi eu heffeithio â baw cŵn, ac felly hoffwn ddiolch i blant Ysgol Bro Tegid am eu hymateb creadigol i’r broblem anghynnes hon.”

 Dywedodd y Cynghorydd John Wynn Jones, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar gyfer yr Amgylchedd: “Mae Trefi Taclus yn falch o’r ffaith bod strydoedd Gwynedd ymhlith y glanaf yng Nghymru. Mae rhan o’r llwyddiant yma o ganlyniad i blant ysgolion Gwynedd sydd wedi arwain y ffordd hefo’u hymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth liwgar.”

 Toxicariasis

Mae nifer o gŵn wedi eu heintio a pharasitiaid gall fod yn niweidiol i bobl, yn enwedig i blant. Clefyd yw Toxocariasis wedi ei achosi gan wyau pryfaid toxacara yn cael eu trosglwyddo o gŵn i bobl drwy faw a gwastraff ci wedi ei heintio. Gall y clefyd arwain at salwch neu hyd yn oed dallineb.

 Yng Ngwynedd, mae mynd a chi i ardal chwarae plant penodedig, tir ysgolion, cae chwaraeon, i draethau penodol (Ebrill - Medi) neu adael eich ci wastraffu mewn ardal gyhoeddus yn dramgwydd troseddol. Mae troseddwyr yn agored i dderbyn dirwy £100 ac os yw rhywun yn pallu neu’n methu talu, gall hyn arwain at orchymyn cwrt a dirwy hyd at £1,000. 

 Am fwy o wybodaeth ynghylch ymgyrch Cyngor Gwynedd, Trefi Taclus, cysylltwch ag aelod o’r tîm yn 01766771000 neu gyrrwch e-bost i tidytowns@gwynedd.llyw.cymru

 Mae cynllun Trefi Taclus yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda’r nod o wella ansawdd yr amgylchedd yn lleol.