Dirwy o £24,000 am fethu cydymffurfio á rhybudd gorfodaeth cynllunio

Dyddiad: 28/02/2017

Mae dyn o Rydyclafdy wedi derbyn dirwy o £24,000 wedi iddo bledio'n euog am fethu cydymffurfio a gofynion rhybudd gorfodaeth cynllunio i atal defnydd a thynnu adeilad di-ganiatâd i lawr.

Clywodd y gwrandawiad gerbron y Barnwr Dosbarth Gwyn Jones yn Llys Ynadon Caernarfon ar 13 Chwefror fod Arwel Bryn Parry o Hendre Wen wedi parhau i ddefnyddio adeilad yn Hendre Wen at ddibenion masnachol am gyfnod o dair blynedd yn groes i ofynion y rhybudd gorfodaeth.

Er mai caniatâd ar gyfer adeilad amaethyddol yn unig roddwyd, roedd hi’n glir fod y sied wedi cael ei godi gyda’r bwriad o’i ddefnyddio at ddiben masnachol. Dangoswyd mai'r bwriad oedd defnyddio’r adeilad fel garej, a hynny heb ganiatâd cynllunio. Cyflwynodd Cyngor Gwynedd rybudd gorfodaeth i atal y defnydd a thynnu’r adeilad i lawr o ganlyniad i’r tor-rheolaeth cynllunio.

Cafodd ceisiadau retrospectif am ganiatâd cynllunio am y garej eu cyflwyno yn y gorffennol, ond gwrthodwyd rhain gan y Cyngor ar ddau achlysur ar sail niwed i fwynderau gweledol a diffyg anghenion lleoli arbennig. Apeliodd Mr Parry yn erbyn dyfarniadau’r Cyngor i’r Arolygaeth Cynllunio, ac yn erbyn y rhybudd gorfodaeth ei hun, ond daeth dau Arolygydd ar wahân hefyd i’r casgliad bod yr adeilad wedi ei godi gyda’r bwriad o’i ddefnyddio fel garej, a gwrthodwyd yr apeliadau.

Clywodd yr achos llys fod y busnes garej a oedd yn cael ei redeg o’r adeilad yn Hendre Wen wedi bod yn llwyddiannus, gydag elw o dros £42,000 yn ystod blwyddyn ariannol 2015/16 a derbyniodd y barnwr fod y busnes wedi cael mantais ariannol.

Meddai llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Roedd yr achos yma yn un difrifol iawn. Fe wnaed sawl ymdrech gan y Cyngor dros gyfnod o dair blynedd i sicrhau cydymffurfiaeth gyda gofynion y rhybudd gorfodaeth.

"Cafodd Mr Parry hawl i adeiladu sied at ddibenion amaethyddol, ond daeth i'r amlwg mai at ddibenion masnachol arall oedd yr adeilad yn cael ei ddefnyddio. Er sawl ymdrech, gwrthododd y perchennog a chydymffurfio a gofynion y rhybudd gorfodaeth i atal y defnydd a dymchwel yr adeilad, a doedd dim dewis gan y Cyngor yn y diwedd ond cymryd camau cyfreithiol.

"Mae'n iawn i ni ddisgwyl fod busnesau yn cyd-fynd gydag rheolau ac amodau cynllunio ac na ddylai unrhyw fusnes elwa yn fasnachol wrth beidio cydymffurfio gyda’r rheolau. Mae'r dyfarniad yma yn dangos fod rheolau yn eu lle ar gyfer pob cwmni ac mae lefel y ddirwy a osodwyd yn anfon neges glir i unrhyw un sydd yn fwriadol yn dewis torri rheolau cynllunio."

Dedfrydwyd Arwel Bryn Parry i dalu dirwy o £24,000 ynghyd a chostau o £350 a gordal dioddefwr o £170.

Mae Cyngor Gwynedd ar ddeall bod Arwel Bryn Parry yn bwriadu apelio yn erbyn lefel y ddirwy. Bydd yr apêl hwnnw gerbron Llys y Goron ar 17 Mawrth 2017.