Cyngor iechyd a lles ar flaen eich bysedd

Dyddiad: 10/02/2017

Cyngor iechyd a lles ar flaen eich bysedd

Atgoffir trigolion ar draws Gogledd Cymru am wefan sy’n cynnig ystod eang o gyngor a chefnogaeth iechyd a lles ar flaen eu bysedd.

 Mae Dewis Cymru yn gyfeiriadur sy’n cynnig ystod eang o wybodaeth ynglŷn â lles pobl, gweithgareddau cymdeithasol, diogelwch personol, gofalu am arian a phlant a theuluoedd.   Dewis Cymru yw'r lle am wybodaeth ynglŷn â lles yng Nghymru, ac mae’n cyfeirio pobl at gefnogaeth sydd ar gael yn eu cymuned leol.

 Gall pobl sy’n ymweld â www.dewis.cymru gael mynediad at amrywiaeth eang o destunau, gan gynnwys manylion am glybiau brecwast ac ar ôl ysgol, gwarchodwyr plant, dysgu yn y gymuned, digwyddiadau, gwasanaethau cefnogi teuluoedd, clybiau gwyliau, grwpiau chwarae, cludiant a llawer mwy. 

 Gall pobl hefyd gael hyd i wybodaeth ynglŷn â delio gyda materion ariannol a’r cymorth sydd ar gael, cyngor ar amddiffyn plant a phobl ddiamddiffyn, diogelwch yn y cartref, delio gyda dyled, gweithio a dysgu a theimlo eu bod wedi cysylltu â thechnoleg.  

 Gall ymwelwyr â'r wefan ddod o hyd i wybodaeth am eu cymuned leol drwy deipio eu cod post.

 Dywedodd Bethan Jones Edwards, Pennaeth Cydweithredu Rhanbarthol Cydweithredfa Gwella Gwasanaethau Gofal a Llesiant Gogledd Cymru: “Mae Dewis Cymru yn adnodd cyfathrebu hynod werthfawr lle gall pobl gael gafael ar bob math o gyngor am eu hiechyd a’u lles. 

 “Mae’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant a gyflwynwyd yn 2016 yn rhoi pwyslais ar bob sefydliad iechyd a gofal cymdeithasol i gynnig cefnogaeth mewn ffordd wahanol trwy gael gafael ar gyngor a chymorth yn y gymuned leol.   Mae gwefan Dewis Cymru yn caniatáu i ni gyfeirio pobl i amrywiaeth eang o gyngor defnyddiol iawn ar lein y gall pobl gael gafael arno 24 awr y dydd.

 “Mae hefyd yn ffordd wych o ddod i wybod am grwpiau cymunedol yn eich ardal leol.   Bydd pobl yn synnu at yr amrywiaeth o gefnogaeth sydd ar gael - mae’n ymwneud â chysylltu pobl i’r wybodaeth neu’r cyngor cywir.    Mae hefyd yn caniatáu i bobl gael dewis ac i gymryd rheolaeth”. 

 Gall sefydliadau a darparwyr gwasanaethau hefyd gofrestru ar lein i helpu i hybu’r gwasanaethau maent yn eu cynnig.