Atal codymau ymysg pobl hŷn

Dyddiad: 02/02/2017
AtalCodymauFallsPrevention

Clare Horton a James Richards sydd ynghlwm â’r sesiynau atal codymau

Atal codymau ymysg pobl hŷn

Mae wedi ei amcangyfrif fod traean o bobl dros 65 oed a hanner bobl dros 80 oed yn cael codwm bob blwyddyn yng Nghymru.

 Mae codymau yn un o’r prif achosion sy’n rhoi hanner y cleifion yn yr ysbyty gydag anaf damweiniol, a thorri asgwrn y glun, ac mae wedi ei amcangyfrif fod trin anafiadau o’r fath yn costio £1.7 biliwn y flwyddyn i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

 Dyna pam fod Cynllun Cenedlaethol Cyfeirio at Ymarfer Cymru, Adran Cymunedau’n Iach Cyngor Gwynedd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr am gefnogi rhaglen gweithgarwch corfforol i geisio lleihau’r risg ac atal pobl rhag disgyn a chael codwm.

 Bydd y rhaglen gweithgarwch corfforol a fydd yn dechrau ar 21 Mawrth 2017 yn golygu fod Ffisiotherapydd a Gweithiwr Ymarfer Proffesiynol yn gweithio gyda’i gilydd yng Nghanolfan Hamdden y Pafiliwn, Abermaw. Nod y rhaglen fydd gwella cryfder a chydbwysedd pobl hŷn er mwyn atal codymau a thoresgyrn.

 Mae’r rhaglen wedi ei gynllunio gan ddarparwyr arbenigol yn y maes ac mae wedi’i seilio ar waith ymchwil perthnasol. Mae saith elfen i’r rhaglen yn cynnwys cryfder, cydbwysedd, hyblygrwydd, dygnwch, gweithgareddau llawr, codi ac oddi ar y llawr yn ogystal â thai chi.

 Meddai’r Cynghorydd Mair Rowlands, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar gyfer Gwynedd Iach:

 “Mae’n wych gweld y math yma o gydweithio rhwng Iechyd a Hamdden i sicrhau rhaglen o weithgareddau sydd yn mynd i helpu pobl sydd wedi cael codwm ac i bobl sy'n ofni cael codwm. Gall hyn effeithio ar hyder gan ychwanegu at bryder unigolyn i fentro allan o’u tai. Mae’r dosbarthiadau hyn yn cynnig ymarferion corfforol ac yn gyfle i gymdeithasu dros baned ar y diwedd.”

 Mae posteri a thaflenni am y cynllun i’w gweld mewn canolfannau iechyd a chanolfannau hamdden, fferyllfeydd, siopau a gan asiantaethau lleol.

 Am ragor o wybodaeth cysylltwch â James Richards yng Nghanolfan Hamdden y Pafiliwn, Abermaw drwy ffonio 07833441175 neu gallwch gysylltu â Clare Horton yn Adran Ffisiotherapi, Ysbyty Tywyn ar 01654 710411 (est 6117).