Canolfan brofi Covid-19 i symud i'r Bala ym Meirionnydd

Dyddiad: 04/01/2021

Bydd y canolfan brofi symudol sydd wedi bod yn ei lle yn Nhywyn dros yr wythnosau diwethaf yn symud i’r Bala ar Ddydd Mawrth, 5 Ionawr.

Bwriad y ganolfan – sydd trwy apwyntiad yn unig – yw sicrhau fod trigolion ardal Meirionnydd y sir yn cael mynediad at brawf Covid-19 mor agos a phosib i gartref.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Mae trefniadau y ganolfan brofi symudol yn gweithio yn dda ac mae’n helpu i sicrhau fod trigolion Meirionnydd yn cael mynediad at brawf cyn agosed a phosib i gartref.

“Fel rhan o’r nod yma, rydym yn falch o weld yr uned symudol yn adleoli i Faes Parcio Y Grîn yn Y Bala, ac mae hyn wedi ei sicrhau trwy gydweithio gyda nifer o bartneriaid a diolchwn iddynt am eu cydweithrediad.

“Mae’n gyfnod anodd i unrhyw un sydd â symptomau’r haint wrth gwrs. Rydym yn gobeithio fod lleoli uned ym Meirionnydd yn fudd i drigolion y rhan hon o’r sir tra rydym yn gweithio i atal Covid-19 rhag lledaenu a gwarchod ein gwasanaethau iechyd a gofal.

“Mae’r uned yn cynnig profion i unigolion sydd wedi trefnu apwyntiad o flaen llaw, a byddem yn atgoffa trigolion bod y cyfleusterau ar gyfer y bobl hynny sydd â symptomau yn unig.

“Hoffwn hefyd atgoffa trigolion i barhau i ddilyn y rheolau er mwyn cadw cyfradd achosion Covid-19 i lawr - gall pob un ohonom chwarae ein rhan trwy bellhau’n gymdeithasol, golchi dwylo a gwisgo gorchuddion wyneb lle bo angen.”

Mae'r gwasanaeth ar gyfer unigolion sy'n credu bod ganddynt symptomau. Dim ond os oes gennych un neu fwy o'r symptomau canlynol y dylech fynychu:

 

  • gwres uchel,
  • peswch parhaus newydd,
  • colli neu newid i’ch synnwyr arogli neu blasu.

 

Bydd y cyfleuster profi wedi'i leoli ym maes parcio Y Grîn yn Y Bala, ac y bydd yn weithredol am y ddwy wythnos nesaf.

Bydd y cyfleuster profi yn agored i bobl sydd gyda apwyntiad yn unig a gall pobl ei ddefnyddio fel canolfan gyrru i mewn neu ymweld ar droed. Bydd arwyddion i gyfeirio'r cyhoedd at y cyfleuster.

Dylai unrhyw un sy'n mynychu'r ganolfan brofi wisgo gorchudd wyneb, ei gadw ymlaen wrth siarad â staff ar y safle. Dylai'r rhai sy'n ymweld â char gadw eu ffenestri ar gau nes y gofynnir iddynt eu hagor – bydd hyn yn helpu i gadw pawb yn ddiogel.

Bydd y ganolfan brofi ar agor 9.30am - 3.30pm saith diwrnod yr wythnos, mae manylion am sut i wneud cais am brawf ar: https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Mae'r cyfleuster profi wedi'i sefydlu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd, Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth y DU.